Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

19/08/2013

Kemikaalien merkinnät muuttuvat; miten tämä vaikuttaa työntekijöiden suojeluun?  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-FI-C

Muutaman seuraavan vuoden aikana EU:n luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (CLP-asetus) muuttaa sitä, miten kemikaalit luokitellaan vaaratekijöiden tunnistamiseksi. Tämä johtaa muutoksiin tiedoissa, joita kemikaalien käyttäjille annetaan merkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Kemikaalien parissa työskentelevien on sopeuduttava muutoksiin, ja tämä asiakirja toimii käytännön ohjenuorana. Siinä selitetään erityisesti, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden suojeluun liittyvien erilaisten EU:n direktiivien (kemikaalidirektiivin, syöpäsairauksien vaaraa ja perimän muutoksia koskevan direktiivin, turvamerkkidirektiivin ja nuoria työntekijöitä koskevan direktiivin) mukaisiin velvollisuuksiisi.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Terveydenhuoltoalan työterveys- ja työturvallisuusriskit - Ennaltaehkäisyä ja hyviä käytäntöjä koskeva opas  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-FI-N

Oppaan ensisijaisena tarkoituksena on tarjota ajantasaista teknistä ja tieteellistä tietoa terveydenhuoltoalan merkittävimpien riskien, erityisesti biologisten, tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien, psykososiaalisten ja kemiallisten riskien ennaltaehkäisystä sekä tukea keskeisten voimassa olevien yhteisön direktiivien täytäntöönpanoon. Opas sisältää käytännöllisiä välineitä, joiden avulla työnantajat voivat määrittää työntekijöidensä työterveys- ja työturvallisuusriskit ja jotka ohjaavat toteuttamaan terveydenhuoltolaitoksessa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. Julkaisun sisältämien linkkien toimivuus on tarkistettu käsikirjoitusvaiheessa.

29/04/2011

Ohjeellinen käytännön opas direktiivin 2006/25/EY täytäntöönpanoa varten (Keinotekoinen optinen säteily)  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-FI-N

Useimmilla työpaikoilla on keinotekoisen optisen säteilyn lähteitä, ja direktiivissä 2006/25/EY säädetään terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta tällaisille lähteille. Direktiivin 2006/25/EY täytäntöönpanemiseksi annetussa Euroopan komission ohjeellisessa hyvien käytäntöjen oppaassa osoitetaan sovellukset, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähäisen riskin, ja annetaan ohjeita muista laitteista. Siinä selvennetään arviointimenettelyä ja kuvataan toimenpiteitä, joilla vaaroja voidaan vähentää ja terveydelle haitallisia vaikutuksia tarkastaa. Tämä julkaisu on saatavissa painetussa muodossa englannin, ranskan ja saksan kielellä ja sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. Saatavilla on myös CD-levy, joka sisältää kaikki 22 kieliversiota (luettelonumero: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Eurooppalaisten yritysneuvostojen uudet säännöt - Katsaus direktiiviin 2009/38/EY  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-FI-C

Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ovat elimiä, joiden välityksellä keskushallinto tiedottaa yritysten eurooppalaisille työntekijöille kehityksestä ja merkittävistä päätöksistä sekä kuulee heitä näissä asioissa. Direktiivillä 2009/38/EY vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia, joiden perusteella heille on tiedotettava ja heitä on kuultava ylikansallisesti, ja tuetaan eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista. Tässä esitteessä esitellään tärkeimmät tiedot eurooppalaisista yritysneuvostoista ja direktiivin tavoitteista. Siinä selvennetään uusia säännöksiä, jotka koskevat eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista ja toimintaa sekä työtekijöiden edustajien asemaa, neuvottelumenettelyjä ja toimeenpanoaikataulua. Lisäksi selitetään tiedottamisen ja kuulemisen käsitteet ja kuvataan eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminnan mukauttamista ja jatkuvuutta koskevia näkökohtia. Lopuksi annetaan lisätietoja, tietoja tuki- ja rahoituslähteistä sekä yhteyspisteistä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

17/03/2011

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas direktiivin 92/57/ETY ymmärtämiseksi ja panemiseksi täytäntöön ”rakennustyömaadirektiivi”  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-FI-C

Tämä ohjeellinen opas antaa käytännön tietoa turvallisuutta ja terveyttä tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanoa käsittelevän direktiivin 92/57/ETY ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. Selittämällä direktiiviä ja antamalla hyvän käytännön ehdotuksia ja esimerkkejä sen tarkoituksena on auttaa kaikkia rakentamiseen osallistuvia osapuolia, joihin luetaan asiakkaat, hankkeiden valvojat, suunnittelijat, koordinaattorit, urakoitsijat ja muut työnantajat, työntekijät, toimittajat ja muut, seuraavilla aloilla: • yleisten ehkäisyperiaatteiden (luku 1) ymmärtäminen ja täytäntöönpano • direktiivin turvallisuutta ja terveyttä koskevien vaatimusten ymmärtäminen, mukaan lukien se, koska ja mihin sitä sovelletaan, sidoshenkilöiden vastuut ja roolit ja vaadittava dokumentaatio (luku 2) • eräiden tyypillisten vaarojen ja riskien identifiointi rakennustöiden aikana (luku 3) • riskien hallinta koko rakennusprojektin aikana eli hankkeen valmistelusta alkaen, rakennusvaiheessa ja rakentamisen jälkeiseen vaiheeseen asti (luku 4) • yhteenvedon tekeminen sidoshenkilöiden vastuista vaiheittain (luku 5). Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. 22 kielen versiot sisältävä CD-levy (luettelonumero: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) on myös saatavilla.