Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät - Osa 1: Käytännön opas  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-FI-N

Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Tämä käytännön opas on laadittu avuksi työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, jotta ne tietävät, mitä niiden on tehtävä täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Oppaasta saattaa olla hyötyä myös EU-maiden työntekijöille, työntekijöiden edustajille ja sääntelyviranomaisille. Oppaassa on kaksi osaa ja erityinen pk-yrityksille tarkoitettu opas. Käytännön oppaan osassa 1 annetaan ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja lisäohjeita käytettävissä olevista vaihtoehdoista, kun työnantajien on toteutettava muita suojaustai ehkäisytoimenpiteitä. Osassa 2 esitetään 12 tapausselostusta, joista työnantajat saavat opastusta siihen, miten arvioinnit voi toteuttaa. Lisäksi oppaassa kuvataan muutamia ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä, jotka työnantajat voivat valita toteutettaviksi. Tapausselostukset ovat yleistettävissä moniin työpaikkoihin, mutta ne on laadittu todellisten työtilanteiden pohjalta. Pk-yrityksille tarkoitetusta oppaassa annetaan ohjeita sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien riskien alustavaan arvioimiseen työpaikalla. Sen avulla on arvioinnin pohjalta helpompi päättää, edellyttääkö EMF-direktiivi jatkotoimia. Tämä julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-FI-N

Direktiivissä 2013/35/EU säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden
suojelemiseksi altistumiselta riskeille, jotka aiheutuvat sähkömagneettisista kentistä (EMF). Silti
vain harvat työnantajat joutuvat laskemaan tai mittaamaan sähkömagneettisten kenttien tasot työpaikallaan. Useimmiten työ on luonteeltaan sellaista, että riskit ovat vähäiset, ja tämä voidaan
osoittaa melko helposti. Tämän oppaan on tarkoitus antaa tietoa siitä, mitä vaikutuksia  MFdirektiivillä saattaa olla työtehtäviin. Opas ei ole oikeudellisesti sitova eikä siinä tulkita mitään
oikeudellisia vaatimuksia, joita on mahdollisesti noudatettava. Siksi sitä olisikin luettava yhdessä
EMF-direktiivin, puitedirektiivin (89/391/ETY) ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön kanssa.
Tässä oppaassa kerrotaan, miten työnantajat, jotka toimivat jo vaatimusten mukaisesti, voivat
osoittaa riskit nopeasti. Tarkempia tietoja esimerkiksi altistumisen arvioinnista ja ehkäisevistä toimenpiteistä annetaan kattavassa ohjeellisessa oppaassa hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU täytäntöönpanon alalla. Tämä julkaisu on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

11/11/2015

Ohjeellinen opas hyvistä käytännöistä direktiivin 2013/35/EU - täytäntöönpanon alalla Sähkömagneettiset kentät - Osa 2: Tapausselostuksia  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-FI-N

Direktiivissä 2013/53/EU (nk. EMF-direktiivi) säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. Tämä käytännön opas on laadittu avuksi työnantajille, varsinkin pk-yrityksille, jotta ne tietävät, mitä niiden on tehtävä täyttääkseen direktiivin vaatimukset. Oppaasta saattaa olla hyötyä myös EU-maiden työntekijöille, työntekijöiden edustajille ja sääntelyviranomaisille. Oppaassa on kaksi osaa ja erityinen pk-yrityksille tarkoitettu opas. Käytännön oppaan osassa 1 annetaan ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja lisäohjeita käytettävissä olevista vaihtoehdoista, kun työnantajien on toteutettava muita suojaustai ehkäisytoimenpiteitä. Osassa 2 esitetään 12 tapausselostusta, joista työnantajat saavat opastusta siihen, miten arvioinnit voi toteuttaa. Lisäksi oppaassa kuvataan muutamia ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä, jotka työnantajat voivat valita toteutettaviksi. Tapausselostukset ovat yleistettävissä moniin työpaikkoihin, mutta ne on laadittu todellisten työtilanteiden pohjalta. Pk-yrityksille tarkoitetusta oppaassa annetaan ohjeita sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien riskien alustavaan arvioimiseen työpaikalla. Sen avulla on arvioinnin pohjalta helpompi päättää, edellyttääkö EMF-direktiivi jatkotoimia. Tämä julkaisu on saatavilla sähköisessä muodossa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

19/08/2013

Kemikaalien merkinnät muuttuvat; miten tämä vaikuttaa työntekijöiden suojeluun?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-FI-C

Muutaman seuraavan vuoden aikana EU:n luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (CLP-asetus) muuttaa sitä, miten kemikaalit luokitellaan vaaratekijöiden tunnistamiseksi. Tämä johtaa muutoksiin tiedoissa, joita kemikaalien käyttäjille annetaan merkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa. Kemikaalien parissa työskentelevien on sopeuduttava muutoksiin, ja tämä asiakirja toimii käytännön ohjenuorana. Siinä selitetään erityisesti, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden suojeluun liittyvien erilaisten EU:n direktiivien (kemikaalidirektiivin, syöpäsairauksien vaaraa ja perimän muutoksia koskevan direktiivin, turvamerkkidirektiivin ja nuoria työntekijöitä koskevan direktiivin) mukaisiin velvollisuuksiisi.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Terveydenhuoltoalan työterveys- ja työturvallisuusriskit - Ennaltaehkäisyä ja hyviä käytäntöjä koskeva opas  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-FI-N

Oppaan ensisijaisena tarkoituksena on tarjota ajantasaista teknistä ja tieteellistä tietoa terveydenhuoltoalan merkittävimpien riskien, erityisesti biologisten, tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien, psykososiaalisten ja kemiallisten riskien ennaltaehkäisystä sekä tukea keskeisten voimassa olevien yhteisön direktiivien täytäntöönpanoon. Opas sisältää käytännöllisiä välineitä, joiden avulla työnantajat voivat määrittää työntekijöidensä työterveys- ja työturvallisuusriskit ja jotka ohjaavat toteuttamaan terveydenhuoltolaitoksessa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. Julkaisun sisältämien linkkien toimivuus on tarkistettu käsikirjoitusvaiheessa.

29/04/2011

Ohjeellinen käytännön opas direktiivin 2006/25/EY täytäntöönpanoa varten (Keinotekoinen optinen säteily)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-FI-N

Useimmilla työpaikoilla on keinotekoisen optisen säteilyn lähteitä, ja direktiivissä 2006/25/EY säädetään terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta tällaisille lähteille. Direktiivin 2006/25/EY täytäntöönpanemiseksi annetussa Euroopan komission ohjeellisessa hyvien käytäntöjen oppaassa osoitetaan sovellukset, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähäisen riskin, ja annetaan ohjeita muista laitteista. Siinä selvennetään arviointimenettelyä ja kuvataan toimenpiteitä, joilla vaaroja voidaan vähentää ja terveydelle haitallisia vaikutuksia tarkastaa. Tämä julkaisu on saatavissa painetussa muodossa englannin, ranskan ja saksan kielellä ja sähköisessä muodossa kaikilla muilla EU:n virallisilla kielillä. Saatavilla on myös CD-levy, joka sisältää kaikki 22 kieliversiota (luettelonumero: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).