Navigatsioonitee

Seotud väljaanded

 • 11/11/2015

  Elektromagnetväljade direktiivi 2013/35/EL rakendamise - hea tava mittesiduv juhend - 1. osa. Praktiline juhend

  Direktiivis 2013/35/EL on sätestatud minimaalsed ohutusnõuded töötajatele, kes puutuvad kokku elektromagnetväljast tulenevate riskidega. Käesolev praktiline juhend on koostatud tööandjate abistamiseks, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, et nad teaksid, mida nad peavad tegema direktiivi järgimiseks. See juhend võib olla kasulik ka töötajatele, töötajate esindajatele ja liikmesriikide reguleerivatele asutustele. Juhend koosneb kahest osast ja eraldi juhendist VKEde jaoks. Praktilise juhendi 1. osas antakse juhiseid ohuhinnangu tegemiseks ja täiendavaid soovitusi võimalike lahenduste kohta, mis võivad olla sobilikud tööandjatele, kes peavad rakendama täiendavaid kaitse- või ennetusmeetmeid. 2. osas kirjeldatakse 12 praktilist juhtu, millega näidatakse tööandjatele, kuidas hinnanguid kasutada, ja selgitatakse teatavaid ennetus- ja kaitsemeetmeid, mida valida ja rakendada. Vaadeldavates juhtudes käsitletakse üldistatult töökohti, kuid need käsitlused põhinevad tegelikel olukordadel. VKEde juhend aitab anda esialgset hinnangut elektromagnetvälja põhjustatud ohtudele töökohal. Hinnangule tuginedes on hea otsustada, kas võtta edasisi meetmeid, et järgida elektromagnetväljade direktiivi. Väljaanne on saadaval elektroonilises vormingus kõigis ELi ametlikes keeltes.

 • 07/06/2017

  Sotsiaalne Euroopa Euroopa juhend väikeste kalalaevadega seotud riskide ennetamiseks

  Käesoleva juhendi eesmärk on ennetada riske, mis on seotud väikeste kalalaevade ja neil töötavate inimestega, ning tagada, et nii laevad kui ka nende meeskonnad jõuaksid reisilt turvaliselt tagasi. Võttes arvesse, et kõnealused laevad moodustavad ligikaudu 80% ELi kalalaevastikust ning surmajuhtumite, vigastuste ja kaotatud laevade arv on vastuvõetamatult suur, on käesolev juhend oluline, et ennetada riske ja kaitsta kalapüügiga tegelevat kogukonda laiemalt. Juhendi moodulid hõlmavad nii põhivaldkondi, nagu laev, meeskond, kalapüügitoimingud, juhtumid tegelikust elust ja riskihindamine, kui ka lisateavet ujuvusvahendite, stabiilsuse, esmaabi, töövahendite ja hädaolukorraõppuste kohta. Sõnastik, illustratsioonid, fotod ja tabelid aitavad esile tuua juhendi olulisi punkte, seega on juhend väga kasutajasõbralik.

  Käesolev väljaanne on nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul saadaval kõikides ELi ametlikes keeltes.
 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.