Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

12/01/2015

Proposed Approaches to Social Impact Measurement  (12/01/2015)

Catalog N. : KE-04-14-665-EN-N

Money invested in a social enterprise should be used efficiently in delivering its social mission. Also, wherepublic funding is used efficient delivery of outcomes, or savings in public spending must be demonstrated.A consistent way of measuring ocial impact is therefore needed. In October 2012 a Social Impact Measurementexpert sub-group was set up by the GECES (“Groupe d’Experts de la Commission sur l’Entrepreneuriat Social”) in order to advise on a methodology which could be applied across the European social entrepreneurship sector. This helps social fund managers decide whether they will invest in a particular enterprise and will help investors and grant givers see if the enterprises they have backed have achieved their stated social objectives, but is
also of wider application, both internally and externally. This publication sets out the proposed approaches to measurement used for assessment and follow-up.

27/11/2014

Facing the crisis - The coping strategies of unemployed people in Europe  (27/11/2014)

Catalog N. : KE-04-14-928-EN-N

This report explores how those households that are particularly exposed to poverty and long-term unemployment manage to deal with the blows dealt by the economic crisis. It asks the key questions: is unemployment in a period of crisis really the cause of spiralling breaks in social links, or can it also be the start of a process of coping, based on strengthening those links? If so, to what extent? It draws on the findings of three studies, both qualitatively and quantitatively. This publication is available in printed and electronic format in English.

Κάντε παραγγελία στο [EU Bookshop] Κάντε παραγγελία στοEU bookshop

pdf Τηλεφορτώστε το PDF

English

Τηλεφορτώσεις:1596

Σχετικές εκδόσεις

10/10/2014

Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society  (10/10/2014)

Catalog N. : KE-04-14-706-EN-C

This report examines to what extent innovative approaches to social protection against the risk of long-term care dependency - such as prevention, rehabilitation and support for the independent living of frail older people - can help EU Member States ensure that adequate provisions for long-term care needs can be organised in a sustainable way even at the height of population ageing. It argues that national policy makers should move from the present primarily reactive to an increasing-ly proactive policy approach seeking both to prevent the loss of autonomy and thus reduce care demand, and to boost efficient, cost-effective care provision.

Published by the Social Protection Committee (SPC), the report identifies promising innovative approaches around the EU and suggests how the the Union can support the efforts of Member States by facilitating the exchange of best practices, by researching and testing new solutions and fostering technical and social innovation.

01/09/2014

Harnessing ICT for social action - a digital volunteering programme - Peer Review  (01/09/2014)

Catalog N. : KE-BF-14-005-EN-N

The Galician Ministry of Employment and Social Welfare hosted on 25 March 2014 a Peer Review on the Galician Digital Volunteering Programme (VolDIX). The programme exploits various forms of voluntary participation to combat digital and social exclusion as part of a broader effort to build an Information Society for all. This report summarises the key issues discussed and the lessons learned. It is available in electronic format in English, French, German and Spanish.

14/08/2014

Policy Brief on Entrepreneurship for People with Disabilities  (14/08/2014)

Catalog N. : KE-BE-13-003-EN-C

This policy brief was produced by the OECD and the European Commission on entrepreneurship by people with disabilities. It presents data on the scale of self-employment and entrepreneurship activities undertaken by people with disabilities and discusses the barriers to entrepreneurship that are unique to people with disabilities. The policy brief also discusses policy approaches to support entrepreneurship for people with disabilities, including increasing awareness about the feasibility of entrepreneurship; developing entrepreneurship skills; supporting the development, acquisition and use of assistive technologies; ensuring access to appropriate financial support; and, improving Internet and IT accessibility. The brief provides examples of successful policy approaches used in the EU as well as inspiring stories about entrepreneurs with disabilities.

This policy brief is part of a series of documents produced by the OECD and the European Commission on inclusive entrepreneurship. The series includes policy briefs on youth entrepreneurship, senior entrepreneurship, social entrepreneurship, evaluation of inclusive entrepreneurship programmes, access to business start-up finance for inclusive entrepreneurship and entrepreneurship by the disabled as a well as a report on `The Missing Entrepreneurs’. All these documents are available in English, French and German. They are available at http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm

30/04/2014

The Belgian Platform against Poverty and Social Exclusion EU 2020 - Synthesis Report - Belgium, 14-15 January 2014  (30/04/2014)

Catalog N. : KE-BF-14-002-EN

The Belgian Platform against Poverty and Social Exclusion EU 2020 is designed to feed into the Europe 2020 Strategy, which includes the European Platform against Poverty and Social Exclusion as one of seven flagship initiatives. Since 2011 the Belgian Platform has brought together a wide variety of participants for quarterly meetings. Although the Platform has no real policy making authority, it provides an important forum for open dialogue and increasing awareness of the European framework for fighting social exclusion. This report summarises the key issues discussed and the lessons learned. It is available in electronic format in English, French, German and Dutch.

30/07/2013

Data sources for the timely monitoring of the social situation in EU Member States - Working Paper 2/2013  (30/07/2013)

Catalog N. : KE-EW-13-002-EN-N

This paper reviews the current problems in obtaining timely information on social developments within EU Member States, and reports on a stocktaking exercise of existing national approaches to providing timely social data, as well as the possibilities that are being explored within the framework of the European Statistical System (ESS) to improve the situation. It is available online in English only.

21/05/2013

The European Union explained - Employment and social affairs - Promoting jobs, inclusion and social policy as an investment  (21/05/2013)

Catalog N. : NA-70-12-003-EN-C

This publication is a part of a series that explains what the EU does in different policy areas, why the EU is involved and what the results are. You can see online which ones are available and download them at: http://europa.eu/pol/index_en.htm.

16/05/2013

Age friendly goods and services - an opportunity for social and economic development - Synthesis Report - Poland, 29-30 October 2012  (16/05/2013)

Catalog N. : KE-BF-13-003-EN-N

The number of people aged 60+ is increasing at a fast rate and the result is a rapid increase in the dependency ratio. Alongside the associated risks for the sustainability of public finances, there are many opportunities as older people represent a valuable asset to society. These were discussed at the Peer Review held in Warsaw in October 2012 and hosted by the Polish Ministry of Labour and Social Policy. Representatives of eight Member States, the European Commission and stakeholder organisations attended the event. This report summarises the key issues discussed and the lessons learned. It is available in electronic format in English, French, German and Polish.

29/04/2013

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη | Τεύχος 4  (29/04/2013)

Catalog N. : KE-BC-12-002-EL-C

Ο «Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη» είναι μια εξαμηνιαία έκδοση που έχει ως στόχο να παράσχει στο ενδιαφερόμενο αλλά όχι απαραίτητα εξειδικευμένο κοινό μια συνοπτική επισκόπηση των συγκεκριμένων τομέων ενωσιακής πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης. Περιγράφει τα βασικά ζητήματα και τις κύριες προκλήσεις, εξηγεί τις δράσεις και τα μέσα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης εκθέτει απόψεις της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα. Το τέταρτο τεύχος της σειράς περιγράφει τον ζωντανό κόσμο των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας (όπως οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις, οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδρύματα), καθώς και το πιο πρόσφατο φαινόμενο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δηλ. των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με κοινωνικό αντί για οικονομικό σκοπό. Επιπλέον, επισημαίνει τις τάσεις προς μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη ανάμεσα στους πολίτες/καταναλωτές, τις κερδοσκοπικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η ευρωπαϊκή και οι εθνικές πολιτικές στηρίζουν την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+