Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικές εκδόσεις

 • 11/11/2015

  Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητικά πεδία - Τόμος 1: Πρακτικός οδηγός

  Η οδηγία 2013/35/ΕΕ καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ). Ο πρακτικός οδηγός έχει εκπονηθεί ώστε να βοηθήσει τους εργοδότες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κατανοήσουν πώς θα πρέπει να κινούνται ώστε να συμμορφώνονται με την οδηγία. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος για τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τις ρυθμιστικές αρχές στα κράτη μέλη. Περιλαμβάνει δύο τόμους και έναν ειδικό οδηγό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τόμος 1 του πρακτικού οδηγού παρέχει συμβουλές για την πραγματοποίηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, και επιπλέον συμβουλές για τις πιθανές διαθέσιμες εναλλακτικές όταν οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα προστασίας ή πρόληψης. Ο τόμος 2 περιλαμβάνει δώδεκα περιπτωσιολογικές μελέτες που υποδεικνύουν στους εργοδότες πώς να πραγματοποιούν εκτιμήσεις και παρουσιάζουν ορισμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα μπορούσαν να επιλεγούν και να εφαρμοστούν. Αν και οι περιπτωσιολογικές μελέτες αφορούν τους χώρους εργασίας γενικά, εκπονήθηκαν βάσει πραγματικών εργασιακών καταστάσεων. Ο οδηγός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα σας βοηθήσει στη διενέργεια μιας αρχικής εκτίμησης των κινδύνων που οφείλονται σε ΗΜΠ στον χώρο εργασίας σας. Το αποτέλεσμα της εκτίμησης αυτής θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε κατά πόσον απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών δυνάμει της οδηγίας για τα ΗΜΠ. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • 07/06/2017

  Ευρωπαϊκός οδηγός για την πρόληψη των κινδύνων σε μικρά αλιευτικά σκάφη

  : Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα μικρά αλιευτικά σκάφη και όσοι εργάζονται σ’ αυτά, έτσι ώστε τόσο τα σκάφη όσο και τα πληρώματά τους να επιστρέφουν ασφαλή και σε καλή κατάσταση έπειτα από τα ταξίδια τους. Δεδομένου ότι, αφενός, αυτά τα σκάφη αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % του συνόλου του αλιευτικού στόλου της ΕΕ και, αφετέρου, οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι απώλειες σκαφών βρίσκονται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ο παρών οδηγός έχει καθοριστική σημασία για την πρόληψη των κινδύνων και την προστασία των ευρύτερων αλιευτικών κοινοτήτων. Κάθε ενότητα του οδηγού επικεντρώνεται σ’ έναν βασικό τομέα: το σκάφος, το πλήρωμα, τις αλιευτικές δραστηριότητες, την ανάλυση πραγματικών περιστατικών, την εκτίμηση κινδύνου και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως για τα μέσα επίπλευσης, τη σταθερότητα, τις πρώτες βοήθειες, τον εξοπλισμό εργασίας και τις ασκήσεις έκτακτης ανάγκης. Ο οδηγός συνοδεύεται από γλωσσάριο, καθώς και από εικόνες, φωτογραφίες και διαγράμματα: όλα συμβάλλουν στην ανάδειξη των σημαντικών σημείων του και τον καθιστούν ένα έγγραφο αναφοράς εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.