Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικές εκδόσεις

 • 29/09/2011

  Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level

  Economic restructuring requires a flexible workforce with a range of transferable skills. This publication analyses the role of such skills in career pathways and the labour market, and levels of skill transferability across sectors in the current context and during the years leading up to 2020. It also looks at the roles of actors involved in promoting transferability and methods for enhancing job mobility, before making final recommendations. This publication is available in printed format in English, French and German and appendices (EU survey; good practice examples; EU workshops; knowledge and skills’ transferability in 2020; definitions of basic terms; importance of human capital stock during economic recession; methodological background of skills transferability analysis; outputs of skills transferability analysis; extended information on players and tools; extended information on recommendations) can be found only online under the following link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=784&langId=en.

 • 09/11/2010

  Investing in well being at work — Addressing psychosocial risks in times of change

  As part of the EU’s employment and social solidarity programme, PROGRESS, this publication “Investing in well-being at work” looks at the psychosocial risks in time of change. There is a growing body of evidence of the potential negative effects that restructuring has on the health of workers and their families. Uncertainty and job insecurity also represent an important link between restructuring programmes and effects on employees’ health (depression, absenteeism, difficulty sleeping ...). This leaflet highlights some of the central issues associated with organizational change, restructuring, health and well-being, and explains what can be done to prepare organizations and people more effectively for major changes. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 05/03/2010

  ΕυρωπαϊκO Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Χάσατε τη δουλειά σας; Το ΕΤΠ μπορεί να σας βοηθήσει

  Το ΕΤΠ ιδρύθηκε με σκοπό να χρηματοδοτήσει την εξατομικευμένη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν. Το Ταμείο επικεντρώνεται σε προσαρμοσμένες δράσεις που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να επανακτήσουν τη θέση τους στην απασχόληση το συντομότερο δυνατό.

 • 09/11/2009

  Οδηγός κατάρτισης στις ΜΜΕ

  Ο «Οδηγός κατάρτισης στις ΜΜΕ» παρέχει πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την προώθηση της κατάρτισης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των ΜΜΕ. Ο οδηγός περιγράφει λεπτομερώς ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπισή τους και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων. Περιλαμβάνει επίσης διάφορα παραδείγματα από όλη την Ευρώπη, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Ο οδηγός συμπληρώνεται από ένα παράρτημα «50 περιπτώσεων ορθών πρακτικών».