Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

21/03/2012

Πώς θέλουμε να γεράσουμε; Εκστρατεία υπέρ μιας καλύτερης κοινωνίας για όλες τις ηλικίες  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-EL-C

Το Ευρωπαϊκό Ετος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012 επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα συμβολής των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία και στους καλύτερους τρόπους υποστήριξής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν δράση για τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για ενεργό γήρανση και την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η έκδοση αυτή υπάρχει σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και στα ισλανδικά.

01/01/2012

How to promote active ageing in Europe  (01/01/2012)

Catalog N. :KE-32-11-749-EN-C

The brochure shows what resources are available and invites regional and local stakeholders to make the best possible use of them, preferably working in partnerships involving several countries. It presents numerous examples of projects which have received EU funding. It also includes short presentations of the most relevant EU funding programmes to support new active ageing projects.