Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

14/08/2014

Policy Brief on Entrepreneurship for People with Disabilities  (14/08/2014)

Catalog N. : KE-BE-13-003-EN-C

This policy brief was produced by the OECD and the European Commission on entrepreneurship by people with disabilities. It presents data on the scale of self-employment and entrepreneurship activities undertaken by people with disabilities and discusses the barriers to entrepreneurship that are unique to people with disabilities. The policy brief also discusses policy approaches to support entrepreneurship for people with disabilities, including increasing awareness about the feasibility of entrepreneurship; developing entrepreneurship skills; supporting the development, acquisition and use of assistive technologies; ensuring access to appropriate financial support; and, improving Internet and IT accessibility. The brief provides examples of successful policy approaches used in the EU as well as inspiring stories about entrepreneurs with disabilities.

This policy brief is part of a series of documents produced by the OECD and the European Commission on inclusive entrepreneurship. The series includes policy briefs on youth entrepreneurship, senior entrepreneurship, social entrepreneurship, evaluation of inclusive entrepreneurship programmes, access to business start-up finance for inclusive entrepreneurship and entrepreneurship by the disabled as a well as a report on `The Missing Entrepreneurs’. All these documents are available in English, French and German. They are available at http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm

30/04/2014

The Belgian Platform against Poverty and Social Exclusion EU 2020 - Synthesis Report - Belgium, 14-15 January 2014  (30/04/2014)

Catalog N. : KE-BF-14-002-EN

The Belgian Platform against Poverty and Social Exclusion EU 2020 is designed to feed into the Europe 2020 Strategy, which includes the European Platform against Poverty and Social Exclusion as one of seven flagship initiatives. Since 2011 the Belgian Platform has brought together a wide variety of participants for quarterly meetings. Although the Platform has no real policy making authority, it provides an important forum for open dialogue and increasing awareness of the European framework for fighting social exclusion. This report summarises the key issues discussed and the lessons learned. It is available in electronic format in English, French, German and Dutch.

30/07/2013

Data sources for the timely monitoring of the social situation in EU Member States - Working Paper 2/2013  (30/07/2013)

Catalog N. : KE-EW-13-002-EN-N

This paper reviews the current problems in obtaining timely information on social developments within EU Member States, and reports on a stocktaking exercise of existing national approaches to providing timely social data, as well as the possibilities that are being explored within the framework of the European Statistical System (ESS) to improve the situation. It is available online in English only.

21/05/2013

The European Union explained - Employment and social affairs - Promoting jobs, inclusion and social policy as an investment  (21/05/2013)

Catalog N. : NA-70-12-003-EN-C

This publication is a part of a series that explains what the EU does in different policy areas, why the EU is involved and what the results are. You can see online which ones are available and download them at: http://europa.eu/pol/index_en.htm.

16/05/2013

Age friendly goods and services - an opportunity for social and economic development - Synthesis Report - Poland, 29-30 October 2012  (16/05/2013)

Catalog N. : KE-BF-13-003-EN-N

The number of people aged 60+ is increasing at a fast rate and the result is a rapid increase in the dependency ratio. Alongside the associated risks for the sustainability of public finances, there are many opportunities as older people represent a valuable asset to society. These were discussed at the Peer Review held in Warsaw in October 2012 and hosted by the Polish Ministry of Labour and Social Policy. Representatives of eight Member States, the European Commission and stakeholder organisations attended the event. This report summarises the key issues discussed and the lessons learned. It is available in electronic format in English, French, German and Polish.

29/04/2013

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη | Τεύχος 4  (29/04/2013)

Catalog N. : KE-BC-12-002-EL-C

Ο «Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη» είναι μια εξαμηνιαία έκδοση που έχει ως στόχο να παράσχει στο ενδιαφερόμενο αλλά όχι απαραίτητα εξειδικευμένο κοινό μια συνοπτική επισκόπηση των συγκεκριμένων τομέων ενωσιακής πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης. Περιγράφει τα βασικά ζητήματα και τις κύριες προκλήσεις, εξηγεί τις δράσεις και τα μέσα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης εκθέτει απόψεις της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα. Το τέταρτο τεύχος της σειράς περιγράφει τον ζωντανό κόσμο των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας (όπως οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις, οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδρύματα), καθώς και το πιο πρόσφατο φαινόμενο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δηλ. των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με κοινωνικό αντί για οικονομικό σκοπό. Επιπλέον, επισημαίνει τις τάσεις προς μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη ανάμεσα στους πολίτες/καταναλωτές, τις κερδοσκοπικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η ευρωπαϊκή και οι εθνικές πολιτικές στηρίζουν την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

24/04/2013

Investing in Social Europe  (24/04/2013)

Catalog N. : KE-31-13-870-EN-C

The worsening social situation and problems of sustainability of social protection requires action across Europe. The Commission's Social Investment Package guides Member States to modernize their welfare systems by "preparing" people to confront life's risks, thus reducing the need to ‘repair’ the consequences. Harnessing policy expertise, the reform process, shared ownership with stakeholders and EU funds towards social investment will ensure full implementation. This publication will be available in printed format in English, French and German.

02/04/2013

Area-based policies in urban areas: how to promote good living conditions for children and youth - Norway, 13-14 november 2012  (02/04/2013)

Catalog N. : KE-BF-13-001-EN-N

Combatting poor standards of living amongst children and youth, and promoting social mobility in urban areas with poor living conditions is crucial for breaking the transmission of disadvantage across generations. This report summarises the main outcomes of the Peer Review which addressed the topic of area-based policies to promote good living conditions for children and youth in deprived areas (Oslo, 13-14 November 2012). The Peer Review was hosted by the Norwegian Directorate of Integration and Diversity. Representatives from six Member States, the European Commission and stakeholder organisations took part in the event. This publication is available in electronic format in English, French, German and Norwegian.

08/03/2013

Assessment of the implementation of the European Commission recommendation on active inclusion: A Study of National Policies - Synthesis report  (08/03/2013)

Catalog N. : KE-BJ-13-001-EN-N

This Synthesis Report has been produced on the basis of the experts’ reports covering the 27 EU Member States. It starts with an analysis of the extent to which Member States have developed integrated comprehensive strategies. Then, it assesses how effective Member States have been in developing measures under each of the three strands. Next, it looks at the resourcing of active inclusion measures both by Member States and by EU Structural Funds and examines the arrangements in place to monitor their implementation. Finally, it synthesises the suggestions made by the experts to strengthen the implementation of the Active Inclusion Recommendation at both national and EU levels. This publication is available in electronic format in English, French and German.

19/02/2013

Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the Social Protection Committee (2012)  (19/02/2013)

Catalog N. : KE-BG-12-001-EN-C

The present report has been prepared as part of the mandate given to the Social Protection Committee (SPC) by the Treaty on the Functioning of the European Union to monitor the social situation in the European Union and the development of social protection policies (art. 160 of TFEU). The Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion provided the necessary analysis and calculations used in the report with the extensive assistance and data provision of Eurostat. This publication will be available in printed format in English.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+