Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

17/03/2011

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την κατανόηση και εφαρμογή της οδηγίας περί εργοταξίων 92/57/ΕΟΚ «Εργοτάξια»

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την κατανόηση και εφαρμογή της οδηγίας περί εργοταξίων 92/57/ΕΟΚ «Εργοτάξια»

Αυτός ο μη δεσμευτικός οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες για την κατανόηση και την εφαρμογή της oδηγίας 92/57/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Εξηγώντας την oδηγία και παρέχοντας προτάσεις και παραδείγματα καλών πρακτικών, ο οδηγός αυτός στοχεύει να βοηθήσει όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε ένα εργοτάξιο, όπως πελάτες, επιβλέποντες, σχεδιαστές, συντονιστές, εργολάβοι και άλλοι εργοδότες, εργαζόμενοι, προμηθευτές και άλλοι, στους παρακάτω τομείς: • κατανόηση και εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης (κεφάλαιο 1), • κατανόηση των προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας της oδηγίας, όπως πότε και τι ισχύει, οι υποχρεώσεις και οι ρόλοι των συμμετεχόντων και η απαιτούμενη τεκμηρίωση (κεφάλαιο 2), • εντοπισμός ορισμένων τυπικών πιθανών ατυχημάτων και κινδύνων κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών (κεφάλαιο 3), • διαχείριση κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων, από το στάδιο προετοιμασίας του έργου, έως το στάδιο μετά την αποπεράτωση της κατασκευής (κεφάλαιο 4) και • σύνοψη των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων ανά στάδιο (κεφάλαιο 5). Αυτή η έκδοση είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. CD που περιέχει 22 γλωσσικές εκδόσεις (Αριθμός καταλόγου: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) είναι επίσης διαθέσιμο.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 56229
Catalog N. : KE-30-10-351-EL-C

Διαθέσιμα στο