Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

27/09/2011

Πρόγραμμα «PROGRESS» εν δράσει: Το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη 2007-2013

Πρόγραμμα «PROGRESS» εν δράσει: Το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη 2007-2013

Το πρόγραμμα PROGRESS (2007-2013) είναι πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Συστάθηκε με στόχο την παροχή οικονομικής υποστήριξης για τη συνεισφορά στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η παρούσα δημοσίευση παρουσιάζει τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους του προγράμματος και αναφέρει διάφορα παραδείγματα σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης της ανάπτυξης και του συντονισμού της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση, καθώς και τους τρόπους συμμετοχής διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων στη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 31006
Catalog N. : KE-30-11-242-EL-C

Διαθέσιμα στο