Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

11/11/2010

Η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν φυλλάδιο που φέρει τον τίτλο «Η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ και στο εσωτερικό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζει μια ανασκόπηση πλήθους θεμάτων που αφορούν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας (κυρίως το προσδόκιμο επιβίωσης) και εξετάζει το ρόλο των συντελεστών υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στην «κοινωνική διαβάθμιση», δηλ. την κοινωνική διάσταση που υπάρχει σε σχεδόν όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας. Παρέχει ειδικές επεξηγήσεις σχετικά με το ρόλο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε αυτόν το συγκεκριμένο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών χρηματοδότησης) και τη δυνητική συμβολή τους στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Τέλος, παρουσιάζει τρεις μελέτες περίπτωσης που περιγράφουν τα οφέλη που επιτεύχθηκαν σε τομείς όπως η περίθαλψη παιδιών, η υγεία των αιτούντων εργασία και η κατάσταση υγείας των εθνοτικών μειονοτήτων.

Τηλεφορτώστε το PDF
Τηλεφορτώσεις: 69257
Catalog N. : KE-30-10-290-EL-C

Διαθέσιμα στο