Διαδρομή πλοήγησης

Kατάλογος εκδόσεων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

04/08/2014

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES - Οδηγός  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-EL-N

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο:
• να βοηθήσει νεαρούς Ευρωπαίους να βρουν θέση εργασίας, πρακτικής ή άσκησης σε άλλη χώρα της ΕΕ,
• να βοηθήσει τις ΜΜΕ και άλλους εργοδότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων.

Ένας πρακτικός οδηγός που περιγράφει…
• τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής της αίτησης
• πώς θα λάβετε χρηματοδοτική στήριξη
• πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Αρχίστε σήμερα κιόλας την αναζήτηση της πρώτης σας εργασίας μέσω του EURES!

Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

05/12/2013

EaSI - Νέο πρόγραμμα-ομπρέλα της ΕΕ για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική για την απασχόληση  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-EL-C

Το EaSI, το νέο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική για την απασχόληση, θα βοηθήσει την ΕΕ να εφαρμόσει πιο συνεκτική πολιτική, να ενθαρρύνει την επαγγελματική κινητικότητα και να παράσχει στοχευμένες μικροχρηματοδοτήσεις στα πιο ευάλωτα άτομα. Το EaSI, πρόγραμμα-ομπρέλα στο οποίο συγχωνεύονται Progress, EURES και Μικροχρηματοδοτήσεις Progress, θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, εστιάζοντας στην κοινωνική καινοτομία. Μάθετε πώς.

Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ετοιμοι να παρετε τη μεγαλη αποφαση; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό — κι ακόμα περισσότερα  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-EL-C

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζήσουν και να εργασθούν στο εξωτερικό ή να μεταβαίνουν καθημερινά για να εργασθούν σε μια γειτονική χώρα ως διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Περιέχει συμβουλές για την αναζήτηση θέσεων εργασίας και την υποβολή αιτήσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Όλες ο ανωτέρω χώρες έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία που επιτρέπει στους υπηκόους τους να ταξιδεύουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες.

Η δημοσίευση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή, καθώς και ως eBook, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στα ισλανδικά και στα νορβηγικά.

24/07/2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-EL-C

Περίπου το 3 % των Ευρωπαίων ζει και εργάζεται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας προέλευσής του. Οι εργαζόμε-νοι αυτοί φέρνουν μαζί τους διαφορετικές δεξιό-τητες και νέα προοπτική στον χώρο εργασίας, ενώ προσφέρουν στους εργοδότες τους τη δυνατότητα να αναζητήσουν τους καταλληλότε-ρους εργαζομένους μεταξύ περισσότερων υποψηφίων. Ο παρών οδηγός αποτελεί μια εισαγωγή στη διαδικα-σία πρόσληψης εργαζομένων από το εξωτερικό, παρου-σιάζοντάς σας τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική και στη νορβηγική γλώσσα.

24/07/2013

Εύρεση εργασίας στην Ευρώπη οδηγός για άτομα που αναζητούν εργασία  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-EL-C

Η διαβίωση και η εργασία σε μια άλλη χώρα γίνε- ται μια όλο και πιο δημοφιλής επιλογή για τους Ευρωπαίους κάθε ηλικίας. Πράγματι, όλο και περισσότερα άτομα αναγνωρίζουν τα πλεονεκτή- ματα της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εντούτοις, το ποσοστό των Ευρωπαίων που ζει και εργά- ζεται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας προέλευσής του δεν ξεπερνά το 3 %. Άλλωστε, όταν κάποιος εργάζεται στο εξωτερικό, ακόμη και για σύντομα χρονικά διαστήματα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα εξειδίκευσής του και να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης καλύτερης θέσης εργασίας στη χώρα προέλευσής του. Ο παρών οδηγός εισάγει τη διαδικασία της εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική και στη νορβηγική γλώσσα.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

Κάντε παραγγελία στο [EU Bookshop] Κάντε παραγγελία στο EU bookshop

pdfΤηλεφορτώστε το PDF

English

Τηλεφορτώσεις:6342

Σχετικές εκδόσεις

13/02/2012

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-EL-C

«Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» είναι ένα νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική κινητικότητα με στόχο να βοηθήσει νέους ανθρώπους με οποιαδήποτε προσόντα να βρουν εργασία και να βοηθήσει εργοδότες να βρουν εργαζόμενους. Το παρόν έντυπο παρέχει σε νέους που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και την υποστήριξη που μπορούν να αποκτήσουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

24/01/2011

Πότε μπορείτε να αρχίσετε; Ένας πρακτικός οδηγός για τις προσλήψεις στην Ευρώπη  (24/01/2011)

Catalog N. : KE-31-10-899-EL-C

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα έρθει αντιμέτωπη με διάφορες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Οι εργοδότες, προκειμένου να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές, ίσως να χρειαστεί να ψάξουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για να βρουν εργαζομένους με τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων και προσόντων. Η παρούσα έκδοση προορίζεται ως πρακτικός οδηγός για τις προσλήψεις προσωπικού από την Ευρώπη και απευθύνεται σε εργοδότες όλων των κλάδων και κάθε μεγέθους. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+