Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

11/11/2015

Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse - af direktiv 2013/35/EU - Elektromagnetiske felter - Bind 1: Praktisk vejledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-DA-N

Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Denne praktiske vejledning har til formål at hjælpe arbejdsgivere, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med at forstå, hvad de skal gøre for at overholde direktivet. Den kan dog også være nyttig for arbejdstagere, arbejdstagerrepræsentanter og myndigheder i medlemsstaterne. Den består af to bind og en specifik vejledning til SMV’er. I vejledningens bind 1 gives der gode råd om, hvordan risikovurderingen udføres, og de muligheder, der findes for arbejdsgivere, som skal gennemføre yderligere beskyttelseseller forebyggelsesforanstaltninger. I bind 2 beskrives 12 casestudier med eksempler på, hvordan arbejdsgivere kan foretage vurderinger, ligesom nogle af de beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger, der kan vælges og gennemføres, illustreres. Casestudierne beskrives inden for rammerne af almene arbejdssteder, men de er hentet fra »det virkelige liv«. Vejledningen til SMV’er kan være en hjælp for arbejdsgivere, der skal foretage en indledende vurdering af risici fra EMF på deres arbejdssted. Med udgangspunkt i resultatet af denne vurdering kan arbejdsgivere bruge vejledningen til at afgøre, om de skal træffe yderligere foranstaltninger i henhold til EMF-direktivet. Denne vejledning fås i elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

11/11/2015

Praktisk vejledning i god praksis for gennemførelse af direktiv 2013/35/EU - om elektromagnetiske felter - Bind 2: Casestudier  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-DA-N

Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Denne praktiske vejledning har til formål at hjælpe arbejdsgivere, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med at forstå, hvad de skal gøre for at overholde direktivet. Den kan dog også være nyttig for arbejdstagere, arbejdstagerrepræsentanter og myndigheder i medlemsstaterne. Den består af to bind og en specifik vejledning til SMV’er. I vejledningens bind 1 gives der gode råd om, hvordan risikovurderingen udføres, og de muligheder, der findes for arbejdsgivere, som skal gennemføre yderligere beskyttelseseller forebyggelsesforanstaltninger. I bind 2 beskrives 12 casestudier med eksempler på, hvordan arbejdsgivere kan foretage vurderinger, ligesom nogle af de beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger, der kan vælges og gennemføres, illustreres. Casestudierne beskrives inden for rammerne af almene arbejdssteder, men de er hentet fra »det virkelige liv«. Vejledningen til SMV’er kan være en hjælp for arbejdsgivere, der skal foretage en indledende vurdering af risici fra EMF på deres arbejdssted. Med udgangspunkt i resultatet af denne vurdering kan arbejdsgivere bruge vejledningen til at afgøre, om de skal træffe yderligere foranstaltninger i henhold til EMF-direktivet. Denne vejledning fås i elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

11/11/2015

Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse af direktiv 2013/35/EU om - elektromagnetiske felter Vejledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-DA-N

»Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Kun ganske få arbejdsgivere skal dog måle eller beregne niveauet for eksponering for EMF på deres arbejdssted. I de fleste tilfælde betyder karakteren af det arbejde, der udføres, at risiciene er lave, og det kan forholdsvist nemt påvises. Denne vejledning har til formål at hjælpe dig med at forstå, hvordan EMF-direktivet kan have betydning for det arbejde, du udfører. Den er ikke retligt bindende og giver ikke en fortolkning af specifikke retlige krav, du muligvis skal overholde. Den bør derfor læses sammenholdt med EMF-direktivet, rammedirektivet (89/391/EØF) og relevant national lovgivning.
Denne vejledning er udformet, så arbejdsgivere, der allerede overholder kravene, hurtigt kan påvise risiciene. Mere detaljerede oplysninger, herunder vurdering af eksponering og forebyggelsesforanstaltninger, findes i den ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse
af direktiv 2013/35/EU

Denne vejledning fås i elektronisk og trykt udgave på alle EU’s officielle sprog.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren - Vejledning i forebyggelse og god praksis  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-DA-N

Hovedformålet med denne vejledning er at fremlægge ajourført teknisk og videnskabelig viden om forebyggelse af de største risici inden for sundhedspleje, navnlig biologiske, muskel- og skeletrelaterede, psykosociale og kemiske, og at støtte gennemførelsen af de relevante gældende EU-direktiver. Der gives en beskrivelse af praktiske instrumenter, som kan hjælpe arbejdsgiverne med at identificere de arbejdsmiljømæssige risici for deres ansatte og kan vejlede dem i gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger i deres sundhedsinstitutioner. Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle andre officielle EU-sprog. Links i denne publikation var korrekte, da manuskriptet blev afsluttet.

29/04/2011

En ikkebindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 2006/25/EF (Kunstig optisk stråling)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-DA-N

På de fleste arbejdssteder findes der kilder til kunstig optisk stråling, og direktiv 2006/25/EF fastlægger minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed vedrørende arbejdstagernes eksponering for sådanne kilder. Europa-Kommissionens ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelse af direktiv 2006/25/EF belyser anvendelser, der udgør mindsterisici, og udstikker retningslinjer for andre anvendelser. Der fastsættes en vurderingsmetode, og skitseres foranstaltninger, der kan reducere risici og tjekke for sundhedsskadelige virkninger. Denne publikation findes i trykt format på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk format på alle andre officielle EU-sprog. En cd med de 22 sprogudgaver (katalognummer: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) er ligeledes tilgængelig.