Sti

Publikationskatalog

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

11/11/2015

Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse - af direktiv 2013/35/EU - Elektromagnetiske felter - Bind 1: Praktisk vejledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-DA-N

Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Denne praktiske vejledning har til formål at hjælpe arbejdsgivere, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med at forstå, hvad de skal gøre for at overholde direktivet. Den kan dog også være nyttig for arbejdstagere, arbejdstagerrepræsentanter og myndigheder i medlemsstaterne. Den består af to bind og en specifik vejledning til SMV’er. I vejledningens bind 1 gives der gode råd om, hvordan risikovurderingen udføres, og de muligheder, der findes for arbejdsgivere, som skal gennemføre yderligere beskyttelseseller forebyggelsesforanstaltninger. I bind 2 beskrives 12 casestudier med eksempler på, hvordan arbejdsgivere kan foretage vurderinger, ligesom nogle af de beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger, der kan vælges og gennemføres, illustreres. Casestudierne beskrives inden for rammerne af almene arbejdssteder, men de er hentet fra »det virkelige liv«. Vejledningen til SMV’er kan være en hjælp for arbejdsgivere, der skal foretage en indledende vurdering af risici fra EMF på deres arbejdssted. Med udgangspunkt i resultatet af denne vurdering kan arbejdsgivere bruge vejledningen til at afgøre, om de skal træffe yderligere foranstaltninger i henhold til EMF-direktivet. Denne vejledning fås i elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

11/11/2015

Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse af direktiv 2013/35/EU om - elektromagnetiske felter Vejledning  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-DA-N

»Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Kun ganske få arbejdsgivere skal dog måle eller beregne niveauet for eksponering for EMF på deres arbejdssted. I de fleste tilfælde betyder karakteren af det arbejde, der udføres, at risiciene er lave, og det kan forholdsvist nemt påvises. Denne vejledning har til formål at hjælpe dig med at forstå, hvordan EMF-direktivet kan have betydning for det arbejde, du udfører. Den er ikke retligt bindende og giver ikke en fortolkning af specifikke retlige krav, du muligvis skal overholde. Den bør derfor læses sammenholdt med EMF-direktivet, rammedirektivet (89/391/EØF) og relevant national lovgivning.
Denne vejledning er udformet, så arbejdsgivere, der allerede overholder kravene, hurtigt kan påvise risiciene. Mere detaljerede oplysninger, herunder vurdering af eksponering og forebyggelsesforanstaltninger, findes i den ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse
af direktiv 2013/35/EU

Denne vejledning fås i elektronisk og trykt udgave på alle EU’s officielle sprog.

11/11/2015

Praktisk vejledning i god praksis for gennemførelse af direktiv 2013/35/EU - om elektromagnetiske felter - Bind 2: Casestudier  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-DA-N

Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Denne praktiske vejledning har til formål at hjælpe arbejdsgivere, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med at forstå, hvad de skal gøre for at overholde direktivet. Den kan dog også være nyttig for arbejdstagere, arbejdstagerrepræsentanter og myndigheder i medlemsstaterne. Den består af to bind og en specifik vejledning til SMV’er. I vejledningens bind 1 gives der gode råd om, hvordan risikovurderingen udføres, og de muligheder, der findes for arbejdsgivere, som skal gennemføre yderligere beskyttelseseller forebyggelsesforanstaltninger. I bind 2 beskrives 12 casestudier med eksempler på, hvordan arbejdsgivere kan foretage vurderinger, ligesom nogle af de beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger, der kan vælges og gennemføres, illustreres. Casestudierne beskrives inden for rammerne af almene arbejdssteder, men de er hentet fra »det virkelige liv«. Vejledningen til SMV’er kan være en hjælp for arbejdsgivere, der skal foretage en indledende vurdering af risici fra EMF på deres arbejdssted. Med udgangspunkt i resultatet af denne vurdering kan arbejdsgivere bruge vejledningen til at afgøre, om de skal træffe yderligere foranstaltninger i henhold til EMF-direktivet. Denne vejledning fås i elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

19/08/2013

Mærkning af kemikalier ændres – Hvordan vil det berøre dig?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-DA-C

I løbet af de kommende år ændres EU´s kemiske forordning for klassificering, mærkning og emballering (CLP) vedrørende klassificeringen af kemikalier for at kunne identificere farer. Det vil betyde ændringer i informationen, som kommunikeres til brugerne af kemikalier på mærkninger og sikkerhedsdatablade (SDS). Personer som arbejder med kemikalier bør tilpasse sig ændringerne og dette dokument giver praktisk vejledning herom. Dokumentet forklarer særligt, hvordan disse ændringer påvirker dit ansvarsområde under flere EU beskyttende direktiver for arbejdstager (direktivet om kemiske agenser, direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, direktivet om sikkerhedsskiltning, direktivet om gravide arbejdstagere og direktivet om unge på arbejdspladsen).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Beskyttelse Afarbejdstagernessundhed Og Sikkerhedinden For Landbrug,Husdyrbrug, Gartneri Ogskovbrug  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-DA-C

Denne publikation er udgivet med støtte fra Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social solidaritet— Progress (2007-2013).Dette program gennemføres af Europa-Kommissionen. Programmet blev iværksat for at yde økonomisk støtte tilgennemførelsen af EU’s mål på områderne beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold samtligestilling og derved bidrage til virkeliggørelse af målene under Europa 2020-strategien inden for disse områder.Syvårsprogrammet er henvendt til alle aktører i de 27 EU-lande, EFTA-/EØS-landene og kandidat- og prækandidatlandene,der kan bidrage til at udforme hensigtsmæssige og effektive politikker og lovgivningsinitiativer påbeskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedsområdet.

14/10/2011

Arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren - Vejledning i forebyggelse og god praksis  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-DA-N

Hovedformålet med denne vejledning er at fremlægge ajourført teknisk og videnskabelig viden om forebyggelse af de største risici inden for sundhedspleje, navnlig biologiske, muskel- og skeletrelaterede, psykosociale og kemiske, og at støtte gennemførelsen af de relevante gældende EU-direktiver. Der gives en beskrivelse af praktiske instrumenter, som kan hjælpe arbejdsgiverne med at identificere de arbejdsmiljømæssige risici for deres ansatte og kan vejlede dem i gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger i deres sundhedsinstitutioner. Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle andre officielle EU-sprog. Links i denne publikation var korrekte, da manuskriptet blev afsluttet.

29/04/2011

En ikkebindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 2006/25/EF (Kunstig optisk stråling)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-DA-N

På de fleste arbejdssteder findes der kilder til kunstig optisk stråling, og direktiv 2006/25/EF fastlægger minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed vedrørende arbejdstagernes eksponering for sådanne kilder. Europa-Kommissionens ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelse af direktiv 2006/25/EF belyser anvendelser, der udgør mindsterisici, og udstikker retningslinjer for andre anvendelser. Der fastsættes en vurderingsmetode, og skitseres foranstaltninger, der kan reducere risici og tjekke for sundhedsskadelige virkninger. Denne publikation findes i trykt format på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk format på alle andre officielle EU-sprog. En cd med de 22 sprogudgaver (katalognummer: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) er ligeledes tilgængelig.