Cesta

Katalog publikací

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

19/08/2013

Označování chemických výrobků se mění: jak se to dotýká ochrany pracovníků?  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-CS-C

Během několika příštích let změní nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) způsob klasifikace chemických výrobků, pokud jde o identifikaci nebezpečnosti. To povede ke změnám informací obsažených pro uživatele chemických látek na štítcích a v bezpečnostních listech. Lidé, kteří s chemickými látkami pracují, se musí těmto změnám přizpůsobit a tento dokument jim bude sloužit jako praktické vodítko. Konkrétně vysvětlí, jak se tyto změny budou týkat vašich povinností v rámci různých směrnic EU na ochranu pracovníků (směrnice o chemických činidlech, směrnice o karcinogenech a mutagenech, směrnice o bezpečnostních značkách, směrnice o těhotných pracovnicích a směrnice o mladých lidech na pracovišti).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví - Příručka pro prevenci a správnou provozní praxi  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-CS-N

Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Hlavním cílem této příručky je představit aktuální vědeckotechnické poznatky o prevenci nejvýznamnějších rizik ve zdravotnictví, zejména biologických, muskuloskeletálních, psychosociálních a chemických rizik, a podpořit uplatňování příslušných platných směrnic Společenství. V příručce jsou představeny a objasněny praktické nástroje, které mají zaměstnavatelům pomoci při určování rizik pro zdraví a bezpečnost jejich zaměstnanců a při zavádění preventivních opatření v jejich zdravotnických zařízeních. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Odkazy uváděné v této publikaci byly funkční v době dokončení rukopisu.

29/04/2011

Nezávazná příručka osvědčených postupů pro provádění směrnice 2006/25/ES (optické záření z umělých zdrojů)  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-CS-N

Většina pracovišť obsahuje optické záření z umělých zdrojů a směrnice 2006/25/ES stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví týkající se expozice zaměstnanců takovým zdrojům. Nezávazná příručka osvědčených postupů Evropské komise pro provádění směrnice 2006/25/ES určuje aplikace představující minimální riziko a poskytuje pokyny týkající se ostatních aplikací. Stanovuje hodnotící metodiku a uvádí přehled opatření na snížení rizik a kontrolu nepříznivých účinků na zdraví. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronické podobě ve všech ostatních úředních jazycích EU. K dispozici je rovněž kompaktní disk obsahující 22 jazykových verzí (Katalogové číslo: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců - Náhled do směrnice 2009/38/ES  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-CS-C

Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, jejichž prostřednictvím ústřední vedení podniku informuje zaměstnance o vývoji a důležitých rozhodnutích a projednává je s nimi. Směrnice 2009/38/ES posiluje právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednávání a podporuje vytváření ERZ. Tento leták nastiňuje hlavní rysy ERZ a cíle této směrnice. Vysvětluje nová ustanovení týkající se zřizování a fungování ERZ spolu s rolí zástupců zaměstnanců, vyjednávacími postupy a harmonogramem provádění. Jsou popsány pojmy informování a projednávání a aspekty týkající přizpůsobení a kontinuity fungování ERZ. Na závěr jsou uvedeny dodatečné informace, propagační zdroje a zdroje financování, jakož i kontaktní místa. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

17/03/2011

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-CS-C

Tato nezávazná příručka poskytuje praktické informace pro porozumění a realizaci Směrnice 92/57/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích. Na základě vysvětlování této Směrnice a uvádění návrhů a příkladů osvědčených postupů usiluje o pomoc všem stranám zapojeným do výstavby, včetně klientů, projektového dozoru, projektantů, koordinátorů, zhotovitelů a jiných zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů, v následujících oblastech: • porozumění a realizace základních principů prevence (kapitola 1), • porozumění požadavkům Směrnice v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně toho, kdy a na co se aplikuje, povinností a rolí podílníků a požadované dokumentace (kapitola 2), • identifikace některých typů nebezpečí a rizik při stavebních pracích (kapitola 3), • řízení rizik v průběhu trvání stavebních projektů, od přípravy projektu, přes výstavbu až po fázi po ukončení stavby (kapitola 4) a • shrnutí povinností podílníků podle jednotlivých fází (kapitola 5). Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Dále je k dispozici rovněž CD obsahující 22 jazykových verzí (katalogové číslo: KE-31-11- 011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).