Навигационна пътека

Каталог на публикации

19/08/2013

Етикетите на химикалите се променят: как се засяга защитата на работниците?

Етикетите на химикалите се променят: как се засяга защитата на работниците?

През следващите няколко години Регламентът на ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества и смеси (CLP) променя класификацията на химичните продукти за идентифициране на опасности. Това ще доведе до промени в информацията, която се съобщава на потребителите на химикали върху етикетите и информационните листове за безопасност (ИЛБ). Хората, които работят с химикали, трябва да се приспособят към тези промени и този документ ще служи като практическо ръководство. По-специално той ще обясни как тези промени ще засегнат вашите отговорности съгласно различните директиви на ЕС за защита на работниците (Директивата относно химичните агенти, Директивата относно канцерогените и мутагените, Директивата относно осигуряване на знаци за безопасност, Директивата за защита здравето и безопасността на бременни работнички и Директивата за закрила на младите хора на работното място).

Изтеглете PDF
Изтегляния: 38587
Catalog N. : KE-30-13-227-BG-C

Ще намерите в