Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

19/08/2013

Етикетите на химикалите се променят: как се засяга защитата на работниците?  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-BG-C

През следващите няколко години Регламентът на ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества и смеси (CLP) променя класификацията на химичните продукти за идентифициране на опасности. Това ще доведе до промени в информацията, която се съобщава на потребителите на химикали върху етикетите и информационните листове за безопасност (ИЛБ). Хората, които работят с химикали, трябва да се приспособят към тези промени и този документ ще служи като практическо ръководство. По-специално той ще обясни как тези промени ще засегнат вашите отговорности съгласно различните директиви на ЕС за защита на работниците (Директивата относно химичните агенти, Директивата относно канцерогените и мутагените, Директивата относно осигуряване на знаци за безопасност, Директивата за защита здравето и безопасността на бременни работнички и Директивата за закрила на младите хора на работното място).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Рискове за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването - Ръководство за превенция и добри практики  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-BG-N

Основната цел на настоящото ръководство е да представи актуална техническа и научна информация относно превенцията на най-значимите рискове в здра- веопазването, по-специално биологични, мускулно-скелетни, психосоциални и химически рискове, както и да подпомогне прилагането на приложимите действащи директиви на Европейския съюз. Очертани са и са разяснени прак- тически инструменти за подпомагане на работодателите при установяване на рисковете за здравето и безопасността на техните служители и за насочване на прилагането на превантивни мерки в техните лечебни заведения. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на английски, френски и нем- ски език и е налична в електронен формат на всички официални езици на ЕСs. Хипервръзките в тази публикация функционираха към момента на завършване на ръкописа.

29/04/2011

Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения)  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-BG-N

На повечето работни места има източници на изкуствени оптични лъчения, a Директива 2006/25/EО постановява минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове от такива източници. Необвързващият наръчник на Европейската комисия за добри практики за прилагане на Директива 2006/25/EО определя приложенията, предизвикващи минимален риск и предоставя насоки за други. Тя задава методология за оценка, очертава мерки за намаляване на рисковете и проверява за обратни ефекти върху здравето. Тази публикация е налична в печатен формат на английски, немски и френски език, а в електронен формат – на всички други официални езици на ЕС. Наличен е също компакт диск с версии на 22 езика (каталожен номер: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Нови правила за европейските работнически съвети - Директива 2009/38/ЕО  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-BG-C

Европейските работнически съвети (ЕРС) са органи, чрез които централното управление информира и консултира европейските работници на дадена компания относно напредъка и относно важни решения. Директива 2009/38/ЕО подсилва правото на работниците за транснационално информиране и консултиране и подпомага създаването на ЕРС. Тази брошура излага основните характеристики на ЕРС и целите на директивата. Тя обяснява новите предписания за създаване и функциониране на ЕРС, заедно с ролята на представителите на работниците, процедурите за договаряне и графика за прилагане. Описани са концепциите за информиране и консултиране и аспектите, свързани с адаптирането и непрекъснатостта на ЕРС. Накрая са предоставени допълнителна информация, източници за популяризиране и финансиране, както и лица за контакт. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

17/03/2011

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение „Строителни участъци“  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-BG-C

Това ръководство с незадължителен характер дава практически насоки за тълкуването и прилагането на Директива 92/57/EИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци. Чрез разяснението на директивата и привеждането на предложения за добри практики и примери, то цели да подпомогне всички заинтересовани страни в строителната индустрия, в това число клиенти, ръководители на проекти, дизайнери, координатори и други служители и работници, в следните области: • разбиране и прилагане на общите принципи на превенция (Глава 1); • разбиране на изискванията на директивата за безопасност и здраве, в това число кога и в кои случаи тя е приложима, задълженията и ролята на заинтересованите лица, както и необходимата документация (Глава 2); • идентифициране на типичните опасности и рискове по време на строителни дейности (Глава 3); • управление на рисковете през цялата продължителност на строителните проекти - от подготовката, изпълнението и етапът след приключване на работата (Глава 4); и • обобщаване на задълженията на заинтересованите лица по етапи (Глава 5). Наличен е също така и компактдиск, съдържащ 22 езикови версии (каталожен № KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).