Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

11/11/2015

Незадължително ръководство - за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета - Том 1: Практическо ръководство  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-BG-N

Директива 2013/35/ЕО определя минималните изисквания за безопасност по отношение на експозицията на работниците на рискове, възникващи от електромагнитни полета (ЕМП). Настоящото практическо ръководство е изготвено, за да бъде в помощ на работодателите, особено на малки и средни предприятия, да разберат какво трябва да направят, за да се съобразят с директивата. То може обаче да бъде полезно и за работниците, представителите на работниците и регулаторните органи
в държавите членки. То се състои от два тома и специално ръководство за МСП. В том I на Практическото ръководство се съдържат съвети за извършване на оценка на риска и допълнително становище по вариантите, с които може да се разполага, когато работодателите трябва да вземат допълнителни защитни или превантивни мерки. В том 2 са представени дванадесет проучвания на конкретни случаи, които показват на работодателите как да подхождат при оценки и илюстрират някои превантивни и предпазни мерки, които биха могли да бъдат подбрани и приложени. Проучванията на конкретни случаи са представени в контекста на базови работни места, но са били съставени от реални ситуации на работното място. Ръководството за МСП ще Ви помогне да извършите първоначална оценка на рисковете от електромагнитните полета на Вашето работното място. Въз основа на резултатите от тази оценка, то ще Ви помогне да решите дали е необходимо да предприемате допълнителни действия, произтичащи от Директивата за ЕМП. Настоящата публикация е достъпна в електронен формат на всички официални езици в ЕС.

11/11/2015

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС - за електромагнитните полета - РЪКОВОДСТВО за малки и средни предприятия (МСП)  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-BG-N

Директива 2013/35/ЕО определя минималните изисквания за безопасност по отношение на експозицията на работещите на рискове, възникващи от електромагнитни полета (ЕМП).
Въпреки това от малък брой работодатели ще се изисква да изчисляват или измерват нивата на ЕМП на работните места. В повечето случаи естеството на извършваната работа е такова, че рисковете са малки и това може да бъде установено сравнително лесно. Целта на настоящото ръководство е да ви помогне да разберете как работата, която извършвате, може да бъде засегната от Директивата за ЕМП. Ръководството не е правно обвързващо и не предоставя тълкуване на конкретни законови изисквания, които трябва да спазвате. Ето защо то следва да се чете в контекста на Директивата за ЕМП, Рамковата
директива (89/391/ЕИО) и съответното национално законодателство.
Настоящото ръководство е изготвено така, че работодателите, които отговарят на изисква-нията, могат да установят бързо рисковете.
По-подробна информация, включително относно оценката на експозицията и превантивните мерки, може да бъде намерена в пълното незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС.
Настоящата публикация е достъпна на всички официални езици в ЕС.

11/11/2015

Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за - електромагнитните полета - Том 2: Проучвания на конкретни случаи  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-BG-N

Директива 2013/35/ЕО определя минималните изисквания за безопасност по отношение на експозицията на работниците на рискове, възникващи от електромагнитни полета (ЕМП). Настоящото практическо ръководство е изготвено, за да бъде в помощ на работодателите, особено на малки и средни предприятия, да разберат какво трябва да направят, за да се съобразят с директивата. То може обаче да бъде полезно и за работниците, представителите на работниците и регулаторните органи
в държавите членки. То се състои от два тома и специално ръководство за МСП. В том I на Практическото ръководство се съдържат съвети за извършване на оценка на риска и допълнително становище по вариантите, с които може да се разполага, когато работодателите трябва да вземат допълнителни защитни или превантивни мерки. В том 2 са представени дванадесет проучвания на конкретни случаи, които показват на работодателите как да подхождат при оценки и илюстрират някои превантивни и предпазни мерки, които биха могли да бъдат подбрани и приложени. Проучванията на конкретни случаи са представени в контекста на базови работни места, но са били съставени от реални ситуации на работното място. Ръководството за МСП ще Ви помогне да извършите първоначална оценка на рисковете от електромагнитните полета на Вашето работното място. Въз основа на резултатите от тази оценка, то ще Ви помогне да решите дали е необходимо да предприемате допълнителни действия, произтичащи от Директивата за ЕМП. Настоящата публикация е достъпна в електронен формат на всички официални езици в ЕС.

19/08/2013

Етикетите на химикалите се променят: как се засяга защитата на работниците?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-BG-C

През следващите няколко години Регламентът на ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества и смеси (CLP) променя класификацията на химичните продукти за идентифициране на опасности. Това ще доведе до промени в информацията, която се съобщава на потребителите на химикали върху етикетите и информационните листове за безопасност (ИЛБ). Хората, които работят с химикали, трябва да се приспособят към тези промени и този документ ще служи като практическо ръководство. По-специално той ще обясни как тези промени ще засегнат вашите отговорности съгласно различните директиви на ЕС за защита на работниците (Директивата относно химичните агенти, Директивата относно канцерогените и мутагените, Директивата относно осигуряване на знаци за безопасност, Директивата за защита здравето и безопасността на бременни работнички и Директивата за закрила на младите хора на работното място).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Рискове за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването - Ръководство за превенция и добри практики  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-BG-N

Основната цел на настоящото ръководство е да представи актуална техническа и научна информация относно превенцията на най-значимите рискове в здра- веопазването, по-специално биологични, мускулно-скелетни, психосоциални и химически рискове, както и да подпомогне прилагането на приложимите действащи директиви на Европейския съюз. Очертани са и са разяснени прак- тически инструменти за подпомагане на работодателите при установяване на рисковете за здравето и безопасността на техните служители и за насочване на прилагането на превантивни мерки в техните лечебни заведения. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на английски, френски и нем- ски език и е налична в електронен формат на всички официални езици на ЕСs. Хипервръзките в тази публикация функционираха към момента на завършване на ръкописа.

29/04/2011

Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-BG-N

На повечето работни места има източници на изкуствени оптични лъчения, a Директива 2006/25/EО постановява минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове от такива източници. Необвързващият наръчник на Европейската комисия за добри практики за прилагане на Директива 2006/25/EО определя приложенията, предизвикващи минимален риск и предоставя насоки за други. Тя задава методология за оценка, очертава мерки за намаляване на рисковете и проверява за обратни ефекти върху здравето. Тази публикация е налична в печатен формат на английски, немски и френски език, а в електронен формат – на всички други официални езици на ЕС. Наличен е също компакт диск с версии на 22 езика (каталожен номер: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).