Навигационна пътека

Каталог на публикации

17/07/2012

Микрофинансиране „Прогрес“ - Портрети на предприемачи

Микрофинансиране „Прогрес“ - Портрети на предприемачи

Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (микрофинансиране „Прогрес“), създаден през 2010 г., има за цел да повиши достъпа до микрофинансиране в цяла Европа. Микрофинансирането е жизненоважен инструмент за насърчаване на растежа, който осигурява на хората, нямащи друга възможност, шанс да реализират своите предприемачески амбиции. Брошурата за микрофинансиране „Прогрес“ съдържа преглед на начините, по които инициативата насърчава заетостта и социалното включване в Европа, и подробна информация за това как хората могат да кандидатстват за микрокредит. Тя представя портрети на предприемачи от цяла Европа, които вече са се възползвали от микрофинансиране „Прогрес“. Брошурата се предлага на хартиен носител на 22 официални езика на ЕС и в електронен формат на ирландски език.

Изтеглете PDF
Изтегляния: 19999
Catalog N. : KE-32-12-231-BG-C

Ще намерите в