Навигационна пътека

Каталог на публикации

17/03/2011

Нови правила за европейските работнически съвети - Директива 2009/38/ЕО

Нови правила за европейските работнически съвети - Директива 2009/38/ЕО

Европейските работнически съвети (ЕРС) са органи, чрез които централното управление информира и консултира европейските работници на дадена компания относно напредъка и относно важни решения. Директива 2009/38/ЕО подсилва правото на работниците за транснационално информиране и консултиране и подпомага създаването на ЕРС. Тази брошура излага основните характеристики на ЕРС и целите на директивата. Тя обяснява новите предписания за създаване и функциониране на ЕРС, заедно с ролята на представителите на работниците, процедурите за договаряне и графика за прилагане. Описани са концепциите за информиране и консултиране и аспектите, свързани с адаптирането и непрекъснатостта на ЕРС. Накрая са предоставени допълнителна информация, източници за популяризиране и финансиране, както и лица за контакт. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

Изтеглете PDF
Изтегляния: 59280
Catalog N. : KE-31-11-034-BG-C

Ще намерите в