Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

27/09/2011

„Прогрес“ в действие:програма на ЕС за заетост и социална солидарност 2007—2013 г.  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-BG-C

„Прогрес“ в действие:програма на ЕС за заетост и социална солидарност 2007—2013 г.

ПРОГРЕС (2007-2013 г.) е програмата на ЕС за заетост и социална солидарност, създадена за предоставяне на финансова подкрепа, с цел да се допринесе за реализирането на стратегия Европа 2020. Тази публикация излага дългосрочните и краткосрочните цели на програмата и дава няколко примера как програмата подпомага развиването и координирането на европейската заетост и социална политика, и как различните заинтересовани страни са включени във формирането на политиката на национално ниво и ниво ЕС. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.