Навигационна пътека

Каталог на публикации

11/11/2010

Намаляване на неравенствата по отношение на здравето в Европейския съюз

Намаляване на неравенствата по отношение на здравето в Европейския съюз

Тази брошура, озаглавена „Намаляване на неравенствата по отношение на здравето в Европейския съюз“, дава актуална информация за неравенствата по отношение на здравето между държавите членки на ЕС и в рамките на техните територии. Тя разглежда няколко елемента, свързани с неравенствата по отношение на здравето (особено продължителността на живота) и изследва ролята на детерминантите на здравето със специален акцент върху „Социалния градиент“, т.е. Социалното измерение, което присъства почти във всички фактори, които оказват влияние върху здравословното състояние. Представени са конкретни обяснения за ролята на европейските и националните политики в тази специфична област (включително възможности за финансиране) и за техния потенциален принос за намаляване на неравенствата по отношение на здравето. Представени са и три казуса, които описват ползите, постигнати в области като детското здраве, здравето на търсещите работа и здравословното състояние на етническите малцинства. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

Изтеглете PDF
Изтегляния: 69257
Catalog N. : KE-30-10-290-BG-C

Ще намерите в