Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

04/08/2014

Твоята първа работа с EURES - Ръководство  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-BG-N

„Твоята първа работа с EURES“ е инициатива, финансирана от ЕС, която:


• помага на млади европейци да намират възможности за работа, стажуване или чиракуване в друга
държава от ЕС;
• помага на МСП и други работодатели да получат достъп до по-широк набор от талантливи хора.


Практическо ръководство, което обхваща…


• изискванията за допустимост и как да кандидатствате;
• как да получите финансова помощ;
• къде да намерите допълнителна информация.


Започни да търсиш твоята първа работа с EURES днес!


Настоящата публикация се предлага в електронен формат на всички официални езици на ЕС.

05/12/2013

ЗиСИ - Нова обединена програма на ЕС за заетост и социална политика  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-BG-C

ЗиСИ, новата общоевропейска програма за заетост и социална политика, ще помогне на ЕС да осигури по-съгласувана политика, да насърчи трудовата мобилност и да осигури целево микрофинансиране за най-уязвимите лица. Сливайки ПРОГРЕС, EURES и „ПРОГРЕС Микрофинансиране“ в една обединена програма, ЗиСИ ще способства за по-ефективното осигуряване на нови работни места и устойчив растеж, като постави акцент върху социалните иновации. Научете как.

Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРОМЯНА? Какво трябва да знаете за живота и работата в чужбина — и още много други неща  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-BG-C

Настоящата брошура е предназначена за всички, които обмислят възможността да заминат на работа в друга страна или да пътуват всекидневно на работа в съседна страна като трансгранични работници. Тя съдържа съвети за търсене и кандидатстване за работа във всяка една от държавите — членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Всички тези страни са се договорили да допускат своите граждани да пътуват и работят свободно във всяка от останалите страни.

Тази публикация е налична в печатен формат и като електронна книга на всички официални езици на ЕС, както и на исландски и норвежки език.

24/07/2013

Набиране на работна ръка в Европа - ръководство за работодатели  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-BG-C

Около 3 % от европейците живеят и работят в държава членка, различна от тяхната страна на произход. Те обогатяват работното място с различни умения и нова перспектива и дават на работодателите възможност да открият най-подходящите служители от поширок кръг кандидати. Настоящото ръководство ще ви запознае с набирането на работа ръка от чужбина и ще ви преведе през необходимите за това стъпки.

24/07/2013

Намиране на работа в Европа: ръководство за търсещи работа лица  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-BG-C

Да живеят и работят в друга страна е вълнуваща възможност за европейците от всички възрастови групи. Все повече хора осъзнават ползите от придобиването на професионален опит в друга европейска страна. Въпреки това все още едва 3 % от европейците живеят и работят в държава членка, различна от собствената им държава на произход. И все пак работата в чужбина, дори за кратко време, може да повиши значително уменията ви и да засили шансовете ви за намиране на по-добра работа във вашата страна. Настоящото ръководство ще ви запознае с намирането на работа в чужбина и ще ви преведе през необходимите за това стъпки. Настоящата публикация е достъпна в печатен формат на всички официални езици на ЕС, както и на исландски и норвежки език.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

13/02/2012

Твоята първа работа с EURES  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-BG-C

„Твоята първа работа с EURES“ е нова схема на Европейския съюз за професионална мобилност за подпомагане на млади хора с всякакви квалификации при намирането на работни места и за подпомагане на работодатели при намирането на млади работници. Тази брошура предоставя информация на младите хора, които търсят работа, както и на работодателите, относно предимствата и подкрепата, която те могат да получат по схемата. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

24/01/2011

Кога можете да започнете ? Практическо ръководство за набиране на работна сила в Европа  (24/01/2011)

Catalog N. : KE-31-10-899-BG-C

Европейският пазар на труда ще бъде изправен пред редица предизвикателства в близките години. За да бъдат подготвени за промените, на работодателите може да се наложи да търсят служители с необходимите им умения и квалификации в цяла Европа. Тази публикация е предназначена да служи като практическо ръководство за набиране на работна сила в Европа за работодатели във всички сектори и с всякакъв мащаб. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.