Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

15/04/2010

Частни пенсионни схеми - Тяхната роля за адекватни и устойчиви пенсии  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-BG-N

Частни пенсионни схеми - Тяхната роля за адекватни и устойчиви пенсии

Понастоящем се извършват реформи на пенсионните системи. Държавите-членки са изправени пред предизвикателството на застаряващо население, което внася значително напрежение в действащите пенсионни системи. Настоящата брошура разглежда нарастващото значение на частно управляваните капиталопокривни пенсионни схеми. Тя може да бъде намерена на хартиен носител на английски, френски и немски език, а на всички други официални езици на ЕС — в електронен формат.