Навигационна пътека

Каталог на публикации

14/09/2009

Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. — резюме : Социално приобщаване, пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи

Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. — резюме : Социално приобщаване, пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи

Тази листовка представя резюме на Съвместния доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. Тя е изготвена въз основа на на ционалните стратегически доклади, които очертават националните приори-тети по отношение на социалната закрила и социалното приобщаване, и пред-лага преглед на основните тенденции в тази област на равнище Европейски съюз и на национално равнище. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

Изтеглете PDF
Изтегляния: 29711
Catalog N. : KE-31-09-121-BG-C

Ще намерите в