Навигационна пътека

Каталог на публикации

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

14/09/2009

Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. — резюме : Социално приобщаване, пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-BG-C

Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. — резюме : Социално приобщаване, пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи

Тази листовка представя резюме на Съвместния доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. Тя е изготвена въз основа на на ционалните стратегически доклади, които очертават националните приори-тети по отношение на социалната закрила и социалното приобщаване, и пред-лага преглед на основните тенденции в тази област на равнище Европейски съюз и на национално равнище. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.