Navigatsioonitee

EL asub tegelema majanduskriisi sotsiaalse mõõtmega

EL asub tegelema majanduskriisi sotsiaalse mõõtmega

Ühe osana majandus- ja rahanduskriisiga tegelemise strateegiast on Euroopa Liit tugevdanud jõupingutusi tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel.

ELi vahendite mobiliseerimine 

 • 2008. aasta novembris kuulutas Euroopa Komisjon välja 200 miljardi euro suuruse taastamispaketi. Umbes 170 miljardit eurot tuleb liikmesriikide eelarvetest ning EL ja Euroopa Investeerimispank (EIP) üheskoos annavad 30 miljardit eurot;
 • komisjon on teinud ettepaneku lihtsustada Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) toetuste saamise kriteeriume, kavandada ümber kulutused ja kiirendada 2009. aasta algusest ettemaksete tegemist, et liikmesriigid saaksid kiirema juurdepääsu kuni 1,8 miljardi euro suurusele summale aktiivse tööjõuturupoliitika juurutamiseks, vähekindlustatutele makstavate toetuste ümbersuunamiseks ja tööoskuste kiiremaks edendamiseks ning vajadusel taotleda ühenduselt projektide täielikku rahastamist antud perioodil;
 • komisjon tegi ettepaneku viia sisse muudatused töötute tagasi tööle aitamiseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) tegevuses; vastuvõtmise korral võimaldavad ettepanekud EGF-il kiiremini sekkuda, et eraldada raha väljaõppe- ja töölerakendamiskavade jaoks. EGF-i kaudu saadaolev aastaeelarve küünib 500 miljoni euroni.
 • Euroopa Liit loob uue mikrokrediidirahastu, mis pakub mikrokrediiti väikeettevõtetele ja inimestele, kes on kaotanud oma töökoha ning soovivad rajada oma väikeettevõtte.

Tööhõive edendamine 

 • EURES-i tööportaal pakub tuge tööotsijatele, kes soovivad kasutada õigust töötada mõnes teises Euroopa riigis;
 • initsiatiivi „New Skills for New Jobs” eesmärgiks on parandada tulevastest majandusvajadustest lähtuvate tööoskuste analüüsi- ja prognoosimeetodit Euroopas; see aitab inimestele efektiivsemalt töökohti leida ja annab ülevaate väljaõppevajadustest;
 • Euroopa tööhõivestrateegia, mis on Euroopa Liidu kasvu ja töökohtade strateegia üks tugisammas, tegeleb jätkuvalt liikmesriikidele raamistiku andmisega, et viimased saaksid kriisi kontekstis tööhõive edendamiseks koordineeritult tegutseda;
 • komisjon on omalt poolt tõhustanud tööhõive ja sotsiaalse olukorra jälgimist, sealhulgas kiiresti muutuvat olukorda kajastavate igakuiste jälgimisaruannete uute väljaannete avaldamist.
 • Euroopa Komisjon on võtnud vastu strateegia ühine kohustus tööhõive tagamisel”, mis tõstab esile olulisemad prioriteedid ja meetmed töökohtade säilitamiseks ja raskustesse sattunute abistamiseks ning sillutab ühtlasi teed majanduse elavdamisele.

Koostöö sotsiaalpartneritega 

 • komisjon on majandus- ja rahanduskriisi mõju arutamiseks pidanud tihedat ühendust tööandjate ja ametiühingute esindajatega, sealhulgas kõrgetasemelisel kolmepoolsel tippkohtumisel 19. märtsil 2009;
 • komisjoni 2009. aasta veebruaris avaldatud Tööstussuhete aruanne näitas, et konstruktiivne dialoog tööandjate ja ametiühingute vahel võib aidata Euroopa Liidul kriisiga tegeleda.

Koostöö rahvusvaheliste partneritega 

 • EL mängis juhtivat rolli G20 tippkohtumisel Londonis 2. aprillil 2009, kus lepiti kokku majanduse ergutamise ja finantssektori reguleerimisega seotud rahvusvahelises tegevuses;
 • volinik Vladimir Spidla arutas G8 Tööministrite kohtumisel 30. märtsil 2009 G8 riikide ametivendadega kriisi ühiskondlikke mõõtmeid.
 • Tööhõive tippkohtumine 7. mail 2009. a — jõupingutuste tugevdamine tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks rahanduskriisi ajal.