Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Mål

Progressprogrammets främsta syfte är att bidra till målen i Europa 2020-strategin.

Långsiktiga mål

 1. Tillämpning av EU:s regler för arbetarskydd och jämställdhet
  Bättre normer för hur EU-länderna ska kontrollera och genomföra EU-lagstiftningen och genomgång av hur den har tillämpats.
 2. Gemensam förståelse och ansvar för EU-målen
  EU-länderna har enats om gemensamma mål och riktlinjer för att samordna, stärka och informera om nationella reformer.
 3. Effektiva partnerskap
  Parterna ska vara delaktiga i hela den politiska processen: problemformulering, datainsamling, samråd, analys av alternativ, beslutsfattande, genomförande och utvärdering.

Delmål

 1. Effektivt informationsutbyte
  Beslutsfattare och andra aktörer i EU och medlemsländerna ska tillsammans hitta bra lösningar och ta fram utvärderingsverktyg för att förbättra beslutsprocessen, genomförandet och resultaten.
 2. Underlag för EU:s politik och lagstiftning
  Ta fram jämförbara policyanalyser och samla in relevanta, trovärdiga och korrekta uppgifter, vilket gynnar alla inblandade.
 3. Jämställdhet på alla politikområden
  Låta jämlikhetsperspektivet (likabehandling oavsett t.ex. kön eller funktionsnedsättning) genomsyra alla politikområden och initiativ samt, vid behov, samla in information om könsfördelning.
 4. Större nätverk i EU och medlemsländerna
  Satsa på nationella nätverk och EU-nätverk så att de kan delta i och påverka beslutsfattandet och genomförandet av besluten i både EU och medlemsländerna.
 5. Bred politisk debatt av hög kvalitet
  Skapa en levande och konstruktiv debatt på EU-nivå och nationell nivå om lagar, initiativ, och mål, där alla berörda parter deltar.