Navigačný riadok

Ciele

Konečným cieľom programu PROGRESS je pomôcť pri dosahovaní stratégie Európa 2020.

Jeho realizácia sa má uskutočniť prostredníctvom splnenia troch krátkodobých cieľov:

 1. Účinné uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti ochrany pracovníkov a rovnosti
  Podporovanie kvalitnejších noriem pre uskutočňovanie dohľadu, monitorovania a výkonu právnych predpisov členskými štátmi EÚ, ako aj noriem pre kontrolu uplatňovania právnych predpisov EÚ.
 2. Ciele EÚ – rovnaké chápanie a spoločná zodpovednosť
  Členské štáty EÚ sa dohodli na spoločných usmerneniach a cieľoch týkajúcich sa poskytovania informácií, koordinácie a posilňovania reforiem na vnútroštátnej úrovni
 3. Efektívne partnerstvo
  Účasť zainteresovaných subjektov v jednotlivých stupňoch politického rozhodovania: stanovenie problému, zhromažďovanie informácií, konzultácia, určenie možností, prijímanie rozhodnutí, vykonávanie a hodnotenie.

Päť bezprostredných cieľov, ktoré sú dosahované v priebehu programu:

 1. Efektívna výmena informácií a poznatkov
  Osoby zodpovedné za prijímanie politických rozhodnutí na celoeurópskej a vnútroštátnej úrovni a zainteresované subjekty spolu identifikujú osvedčené postupy a nástroje hodnotenia s cieľom zlepšiť tvorbu politík, ich vykonávanie a konečné výsledky.
 2. Politiky a právne predpisy odrážajúce prax a záujmy zainteresovaných subjektov
  Poskytovanie vysokokvalitného komparatívneho výskumu a analýzy, zhromažďovanie informácií, ktoré sú relevantné, overené, presné a zodpovedajú záujmom zainteresovaných strán.
 3. Začlenenie prierezových tém a konzistentnosť
  Začlenenie zásady rovnosti (mužov a žien či osôb s postihnutím) do všetkých častí politiky a činností a zhromažďovanie údajov o zastúpení mužov a žien v prípadoch, kde je to relevantné.
 4. Posilňovanie postavenia európskych a národných sietí
  Investovanie do vnútroštátnych a európskych sietí s cieľom podporiť ich účasť a postavenie v rozhodovacom procese a pri vykonávaní politík, či už na úrovni členských štátov alebo EÚ.
 5. Zmysluplná debata o politických otázkach za účasti všetkých relevantných strán
  Zabezpečenie produktívnej diskusie v rámci EÚ a jednotlivých štátov o právnych predpisoch, politikách a cieľoch so všetkými dotknutými stranami.