Ścieżka nawigacji

Cele

Program PROGRESS ma przede wszystkim pomóc w realizacji celów określonych w strategii „Europa 2020”.

3 cele pośrednie – główne etapy na wytyczonej drodze

 1. Skuteczne stosowanie przepisów UE dotyczących ochrony pracowników i i ich równego traktowania
  Promowanie lepszych standardów w zakresie kontroli, monitorowania i wdrażania przepisów w krajach UE oraz sprawdzanie, w jaki sposób zostały one zastosowane.
 2. Lepsze zrozumienie celów UE i poczucie wzajemnej odpowiedzialności za ich realizację
  Kraje UE ustaliły wspólne wytyczne i cele, aby usprawnić proces informowania i koordynację oraz przeprowadzanie reform na poziomie krajowym.
 3. Skuteczne partnerstwo
  Poprawa zaangażowania zainteresowanych stron w proces kształtowania polityki: definiowanie problemu, zbieranie informacji, udział w konsultacjach, opracowywanie możliwych rozwiązań, podejmowanie decyzji, realizowanie polityki i jej ocena.

5 celów bezpośrednich – realizowanych w trakcie całego procesu

 1. Skuteczna wymiana informacji i wzajemne uczenie się
  Osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki na szczeblu europejskim i krajowym oraz zainteresowane strony wspólnie określają najlepsze praktyki oraz narzędzia oceny w celu poprawy procesu kształtowania polityki, jej wdrażania i uzyskiwania lepszych wyników.
 2. Kształtowanie polityki i prawodawstwa UE w oparciu o fakty
  W interesie zainteresowanych stron leży dostarczanie wysokiej jakości badań porównawczych i analiz oraz zbieranie istotnych, wiarygodnych i dokładnych informacji.
 3. Włączenie zagadnień przekrojowych i spójność
  Włączenie kwestii równości (np. równość płci oraz równe traktowanie osób niepełnosprawnych) do wszystkich obszarów polityki i działań oraz gromadzenie danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w określonych obszarach.
 4. Poprawa możliwości sieci krajowych i europejskich
  Inwestowanie w poprawę możliwości sieci krajowych i unijnych, aby podmioty za nie odpowiedzialne mogły uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i mieć wpływ na kształtowanie polityki na szczeblu unijnym i krajowym.
 5. Wysokiej jakości debata na temat polityki z udziałem zainteresowanych stron
  Debata dotycząca przepisów prawa, polityki i celów realizowana na szczeblu unijnym i krajowym powinna być konstruktywna i powinny w niej brać udział wszystkie zainteresowane strony.