Navigācijas ceļš

Mērķi

Programmas “PROGRESS” galvenais mērķis ir atvieglot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu.

Trīs starpposma mērķi jeb atskaites punkti ceļā uz minēto vispārīgo mērķi

 1. ES noteikumu par darba ņēmēju aizsardzību un vienlīdzību efektīva piemērošana
  Jāveicina stingrāki inspicēšanas, uzraudzības un izpildes standarti ES dalībvalstīs un jāseko līdzi, kā tiek īstenoti ES tiesību akti
 2. ES mērķu vienota izpratne un atbildības uzņemšanās
  ES dalībvalstis ir vienojušās par vienotām pamatnostādnēm un mērķiem attiecībā uz valsts līmenī notiekošu reformu koordinēšanu
 3. Efektīva sadarbība
  Ieinteresēto personu iesaistīšana visos posmos: problēmas definēšanā, informācijas vākšanā, konsultācijās, risinājumu izstrādē, lēmumu pieņemšanā, to īstenošanā un novērtēšanā

Pieci tūlītēji mērķi (ko sasniedz procesā)

 1. Efektīva informācijas apmaiņa un mācīšanās
  Personas, kas pieņem lēmumus ES un valstu līmenī, kā arī ieinteresētās personas kopīgi apzina paraugpraksi un izvēlas novērtēšanas rīkus, kas palīdz uzlabot politikas veidošanu, īstenošanu un rezultātus.
 2. Tāda ES politika un tādi ES tiesību akti, kas ir labi pamatoti
  Kvalitatīva politikas izpēte un analīze (izmantojot salīdzinošo pieeju) un tādas informācijas vākšana, kas ir svarīga, uzticama, precīza (lai ņemtu vērā ieinteresēto personu intereses).
 3. Starpnozaru problēmu ņemšana vērā visās politikas jomās un konsekvence
  Vienlīdzības (dzimumu un invalīdu līdztiesības) aspekta iekļaušana visos politikas virzienos un visos pasākumos. Vajadzības gadījumā arī datu vākšana par to, kāds ir katra dzimuma līdzdalības skaitliskais īpatsvars.
 4. Valsts un ES sadarbības tīklu kapacitātes vairošana
  Valstu un ES veidoto sadarbības tīklu kapacitātes uzlabošana, lai tie varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā ES un valstu līmenī (kā arī ietekmēt lēmumus un to īstenošanu).
 5. Tāda kvalitatīva diskusija par politiku, kurā iesaistītas visas ieinteresētās personas
  Jāgādā, lai ES unv valsts līmenī noritētu produktīva diskusija par likumdošanu, politiku, mērķiem, un lai tajā piedaītos visi, kuru intereses tas skar.