Naršymo kelias

Tikslai

Įgyvendinant programą PROGRESS visų pirma norima padėti pasiekti strategijoje „Europa 2020“ iškeltus tikslus.

3 tarpiniai tikslai – pagrindiniai pasirinkto kelio etapai

 1. Veiksmingas ES darbuotojų apsaugos ir lygybės taisyklių taikymas
  ES šalys skatinamos atidžiau tikrinti ir prižiūrėti, kaip laikomasi šių taisyklių, ir griežčiau reikalauti, kad jų būtų laikomasi; tikrinama, kaip taikomi ES teisės aktai.
 2. Vienodas ES tikslų supratimas ir bendra atsakomybė dėl jų
  ES šalys susitarė dėl informavimo apie nacionalinio lygmens reformas, jų koordinavimo ir rėmimo bendrų principų ir tikslų.
 3. Veiksminga partnerystė
  Suinteresuotosios šalys įtraukiamos į politinį procesą: problemų nustatymą, informacijos rinkimą, konsultacijas, galimų išeičių apsvarstymą, sprendimų priėmimą, įgyvendinimą ir vertinimą.

5 neatidėliotini tikslai

 1. Veiksmingi informacijos mainai ir mokymasis
  ES ir nacionalinio lygmens politikos formuotojai ir sprendimus priimantys asmenys drauge su suinteresuotosiomis šalimis nustato geriausius veikimo būdus ir vertinimo priemones, kad padėtų tobulinti politikos formavimo ir įgyvendinimo tvarką bei siekti geresnių rezultatų.
 2. ES politikos ir teisės aktų grindimas faktais
  Atliekami kokybiški lyginamieji politikos tyrimai ir analizė, renkama svarbi, patikima ir tiksli informacija. Tai svarbu visoms suinteresuotosioms šalims.
 3. Horizontaliųjų klausimų įtraukimas į visų sričių politiką ir nuoseklumas
  Lygybės klausimus (pvz., lyčių lygybės ir neįgaliųjų teisių) siekiama įtraukti į visų sričių politiką ir veiklą, renkami duomenys apie vyrų ir moterų dalyvavimą tam tikrų sričių veikloje.
 4. Didesni nacionalinių ir ES tinklų pajėgumai
  Siekiama didinti nacionalinių ir ES tinklų pajėgumą dalyvauti ir daryti įtaką priimant sprendimus ir įgyvendinant politiką ES ir nacionaliniu lygmeniu.
 5. Kokybiškas ir daug dalyvių pritraukiantis politinis dialogas
  Turėtų vykti vaisingi ES ir nacionalinio lygmens dialogai teisės, politikos ir tikslų klausimais, kuriuose dalyvautų visos suinteresuotosios šalys.