Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Tavoitteet

Progress-ohjelman ensisijaisena tavoitteena on tukea Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Kolme välietappia 2020-tavoitteiden saavuttamisessa:

 1. Työntekijöiden suojelua ja tasa-arvoa koskevien EU:n sääntöjen tehokas täytäntöönpano
  Edistetään tarkastus-, seuranta- ja täytäntöönpanonormien parantamista EU:n jäsenmaissa ja tarkastellaan sitä, kuinka EU:n lainsäädäntöä on sovellettu.
 2. EU:n tavoitteiden yhteinen tiedostaminen ja omaksuminen
  EU-maat ovat sopineet yhteisistä ohjeista ja tavoitteista, jotka koskevat kansallisen tason uudistuksiin vaikuttamista sekä niiden koordinointia ja tehostamista.
 3. Toimivat kumppanuudet
  Sidosryhmien osallistuminen prosessin kaikkiin vaiheisiin, joita ovat ongelman määrittely, tiedonkeruu, kuuleminen, eri vaihtoehtojen kehittäminen, päätöksenteko, täytäntöönpano ja arviointi.

Progress-ohjelman viisi välitöntä tavoitetta:

 1. Tehokas tiedonvaihto ja oppiminen
  EU:n ja jäsenmaiden poliittiset vaikuttajat, päätöksentekijät ja sidosryhmät määrittävät yhdessä parhaat toimintatavat ja arviointivälineet, joilla päätöksentekoa, täytäntöönpanoprosesseja ja tuloksia voidaan parantaa.
 2. Näyttöön perustuvat EU:n politiikat ja lainsäädäntö
  Tavoitteena on tarjota laadukasta vertailevaa politiikan tutkimusta ja analyyseja sekä kerätä sidosryhmien kannalta relevanttia, luotettavaa ja täsmällistä tietoa.
 3. Monialaisten kysymysten integrointi ja yhtenäisyys
  Tasa-arvo (esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo ja vammaisten tasavertaiset mahdollisuudet) otetaan huomioon kaikissa politiikoissa ja toiminnassa ja kerätään tietoja sukupuolijakaumasta.
 4. Jäsenmaiden ja EU:n verkostojen laajempi osallistuminen
  Parannetaan jäsenmaiden ja EU:n verkostojen valmiuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja politiikkojen toteuttamiseen kansallisella ja EU:n tasolla.
 5. Korkeatasoinen ja osallistava keskustelu
  Tavoitteena on varmistaa EU:n ja kansallisella tasolla lainsäädäntöä, politiikkoja ja tavoitteita koskeva tuloksellinen keskustelu, johon voivat osallistua kaikki ne, joita asia koskee.