Navigatsioonitee

Eesmärgid

Programmi PROGRESS lõppeesmärk on aidata saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke.

3 vahe-eesmärki lõppeesmärgi suunas:

 1. Töötajate kaitset ja võrdõiguslikkust käsitlevate ELi eeskirjade tõhus rakendamine
  Paremate kontrollinormide ning tõhusama järelevalve ning jõustamise edendamine ELi riikides ning ELi õigusaktide rakendamise ülevaatamine.
 2. ELi eesmärgid – ühine arusaam ja vastutus
  ELi liikmesriigid on leppinud kokku ühistes suunistes ja eesmärkides riiklikest reformidest teavitamiseks ning nende koordineerimiseks ja tugevdamiseks.
 3. Tõhusad partnerlused
  Sidusrühmade kaasamine kogu poliitikakujundamise protsessi: probleemi määratlemine, teabe kogumine, konsulteerimine, valikuvõimaluste väljatöötamine, otsuste tegemine, rakendamine ja hindamine.

5 vahetut eesmärki saavutamiseks kogu tegevuse käigus:

 1. Tõhus teabevahetus ja õppimine
  ELi ning liikmesriikide poliitikakujundajad ja otsustajad ning sidusrühmad teevad ühiselt kindlaks parimad tavad ja hindamisvahendid poliitikakujundamise, rakendamise ning tulemuste täiustamiseks.
 2. Tõenditel põhinev ELi poliitika ja õigusaktid
  Kvaliteetsete võrdlevate poliitikauuringute ja -analüüside pakkumine ning asjakohase, usaldusväärse ja täpse teabe kogumine sidusrühmade huvides.
 3. Valdkondadevaheliste küsimuste integreerimine ja järjekindlus
  Võrdõiguslikkuse teema (nagu näiteks soo või puudega seotud küsimused) kaasamine kõigisse poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse ning vajadusel andmete kogumine meeste ja naiste osaluse kohta.
 4. Riiklike ja ELi võrgustike suurem suutlikkus
  Investeerimine riiklike ja ELi võrgustike suutlikkusse osaleda otsuste tegemises ning poliitika rakendamises ning mõjutada seda ELi ning liikmesriikide tasandil.
 5. Kvaliteetne ja laia osalusega poliitiline arutelu
  Õigust, poliitikavaldkondi ja eesmärke käsitleva ning kõiki asjaomaseid pooli kaasava viljaka arutelu tagamine ELi ja liikmesriikide tasandil.