Διαδρομή πλοήγησης

Στόχοι

Το πρόγραμμα PROGRESS αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Τρεις ενδιάμεσοι στόχοι – ορόσημα για τον σκοπό αυτό:

 1. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την προστασία και ισότητα των εργαζομένων
  Βελτίωση των κανόνων εποπτείας, παρακολούθησης και επιβολής από τις χώρες της ΕΕ και έλεγχος της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας
 2. Αμοιβαία κατανόηση και ενστερνισμός των στόχων της ΕΕ
  Οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για ενημέρωση, συντονισμό και ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο
 3. Αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις
  Συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλη τη διαδικασία χάραξης πολιτικών: εντοπισμός προβλημάτων, συγκέντρωση πληροφοριών, διαβούλευση, κατάρτιση εναλλακτικών λύσεων, λήψη αποφάσεων, υλοποίηση και αξιολόγηση

Πέντε άμεσοι στόχοι που επιτυγχάνονται μέσω της διαδικασίας:

 1. Αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και μάθηση
  Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζουν από κοινού βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικών, της διαδικασίας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων
 2. Τεκμηριωμένες πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ
  Παροχή ποιοτικής συγκριτικής έρευνας και ανάλυσης πολιτικών, καθώς και συγκέντρωση σχετικών, αξιόπιστων και επακριβών πληροφοριών προς όφελος των ενδιαφερομένων
 3. Ενσωμάτωση οριζόντιων θεμάτων και συνεκτικότητα
  Ενσωμάτωση θεμάτων ισότητας (π.χ. λόγω φύλου ή αναπηρίας) σε όλους τους τομείς πολιτικής και τις δραστηριότητες και, όπου απαιτείται, συγκέντρωση στοιχείων για τη συμμετοχή των φύλων
 4. Μεγαλύτερη ικανότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων
  Επένδυση στην ικανότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων να συμμετέχουν και να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 5. Ποιοτικός και συμμετοχικός διάλογος σε θέματα πολιτικής
  Διασφάλιση ότι διεξάγεται εποικοδομητικός διάλογος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για θέματα νομοθεσίας, πολιτικών και στόχων, περιλαμβανομένων όλων των ενδιαφερόμενων μερών