Sti

Mål

Progressprogrammets overordnede målsætning er at bidrage til at nå målene for Europa 2020-strategien.

3 mellemliggende mål – milepæle på vejen mod det overordnede mål:

 1. Effektiv anvendelse af EU-reglerne om beskyttelse af arbejdstagere og ligestilling
  Fremme af bedre standarder for EU-landenes kontrol, overvågning og håndhævelse og gennemgang af, hvordan EU-retten er anvendt.
 2. Fælles forståelse af EU-målene, som opstilles i fællesskab
  EU-landene har aftalt fælles mål og retningslinjer for at informere, samordne og styrke nationale reformer.
 3. Effektive partnerskaber
  De berørte parter skal inddrages gennem hele den politiske proces: problemafgrænsning, indsamling af oplysninger, høring, udvikling af valgmuligheder, beslutningstagning, gennemførelse og evaluering.

5 umiddelbare mål – gennem hele processen:

 1. Effektiv informationsdeling og indlæring
  De politisk ansvarlige beslutningstagere i EU og medlemslandene samt de berørte parter fastlægger sammen bedste praksis og udarbejder vurderingsværktøjer, der kan forbedre den politiske beslutningsproces, gennemførelsen og resultaterne.
 2. Evidensbaseret EU-politik og -lovgivning
  Politisk forskning og analyse af høj kvalitet skal tilvejebringe oplysninger, der er relevante, troværdige og præcise til gavn for de berørte parter.
 3. Integration af tværgående spørgsmål og ensartethed
  Ligestilling (f.eks. mellem kønnene og for handicappede) indarbejdes i alle aktiviteter og dele af politikken, og oplysninger om kønsfordelingen indsamles, når det er relevant.
 4. Større kapacitet i netværk både nationalt og på EU-plan
  Der investeres i nationale netværks og EU-netværks kapacitet til at deltage i og påvirke den politiske beslutningstagning og gennemførelsen på EU-plan og nationalt.
 5. Bred politisk debat af høj kvalitet
  Der skal banes vej for en frugtbar debat på EU-plan og nationalt om lovgivning, politik og mål, med deltagelse af alle berørte parter.