Cesta

Cíle

Hlavním cílem porgramu PROGRESS je přispět ke splnění cílů strategie Evropa 2020.

K naplnění strategie výrazně přispějí tyto 3 střednědobé cíle:

 1. Účinné uplatňování předpisů o ochraně pracovníků a rovném postavení žen a mužů
  Je třeba, aby země EU prosadily přísnější standardy inspekce, monitorování a vymahatelnosti předpisů a aby se přezkoumávalo, jak je legislativa EU uplatňována
 2. Mezi zainteresovanými stranami panuje shoda ohledně cílů EU a strany se s těmito cíli ztotožňují
  Členské země EU odsouhlasily společné pokyny a cíle, mimo jiné informovat o vnitrostátních reformách, koordinovat tyto reformy a posilovat je
 3. Efektivní partnerství
  Do tvorby politiky je potřeba zapojit zainteresované strany, a to ve všech fázích: vymezení problému, sběr informací, konzultace, výběr variant řešení, rozhodnovací proces, realizace řešení a vyhodnocení

Samotná realizace programu má těchto 5 cílů:

 1. Efektivní vzdělávání a sdílení informací
  EU, tvůrci politik v jednotlivých členských státech a zainteresované strany společně vytvoří optimální postupy a hodnoticí nástroje.
 2. Politika a legislativa EU vychází z ověřených poznatků
  Je třeba zkoumat a srovnávat různé politické varianty a analyzovat a mít k dispozici informace, které jsou relevantní, důvěryhodné a přesné.
 3. Vzájemná provázanost témat a začlenění průřezové problematiky
  Je nezbytné začlenit otázky rovnosti (jako jsou rovné příležitosti žen a mužů či zdravotně postižených) do všech částí politiky a do všech činností a v případě potřeby shromažďovat údaje o zastoupení žen a mužů.
 4. Zvětšení kapacity vnitrostátních a evropských sítí
  Investice do kapacity vnitrostátních a evropských sítí, jejichž prostřednictvím je možné ovlivnit rozhodovací proces a realizaci politik na úrovni členských států a EU.
 5. Politická diskuse, která je vedena na vysoké úrovni a zahrnuje co nejširší okruh stran
  Na úrovni EU i členských států musí existovat produktivní diskuse o legislativě, politikách a cílech a je třeba, aby se jí účastnili všichni, kterých se daná legislativa, politiky a cíle týkají.