Навигационна пътека

Цели

Крайната цел на програмата ПРОГРЕС е да помогне за постигането на целите на стратегия „Европа 2020“.

3 междинни цели - основни етапи в тази насока:

 1. Ефективно прилагане на правилата на ЕС по отношение на равенството и защитата на работещите
  Насърчаване на по-добри стандарти за инспектиране, наблюдение и изпълнение в страните от ЕС, както и преразглеждане на начина за прилагане на законодателството на ЕС
 2. Общо разбиране и съпричастност към целите на ЕС
  Страните от ЕС приеха общи насоки и цели за информация, координация и подкрепа на реформите на национално равнище
 3. Ефективни партньорства
  Включване на заинтересованите страни в хода на политическия процес: определяне на проблема, събиране на информация, консултации, разработване на опции, вземане на решения, прилагане и оценка

5 неотложни цели, появили се в хода на процеса:

 1. Ефективен обмен на информация и учене
  Създателите на политики, вземащите решения и заинтересованите лица на равнище ЕС и на национално равнище определят заедно най-добрите практики, както и инструментите за оценка, помагащи за подобряване на вземането на решения, изпълнението и резултатите
 2. Основани на факти политики и законодателство на ЕС
  Предоставяне на висококачествени сравнителни политически проучвания и анализи, събиране на полезна, надеждна и точна информация в полза на заинтересованите страни
 3. Включване на взаимосвързани въпроси и съгласуваност
  Интегриране на въпросите за равенство (между половете или на хората с увреждания) във всички сектори на политиката и дейности и събиране на данни във връзка с равноправното участие на жените и мъжете
 4. По-голям капацитет на националните и европейски мрежи
  Инвестиране в капацитета на националните и европейски мрежи, за да им бъде предоставена възможност да участват и влияят на процеса на вземане на решения и на прилагане на политиките на национално и европейско равнище
 5. Качествено и активно обсъждане на политиките
  Осигуряване на ползотворно обсъждане на европейско и национално равнище на законите, политиките и целите с участието на всички заинтересовани лица