Navigačný riadok

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

 • 12/08/2011

  Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť

  EÚ identifikovala obnovujúci sa hospodársky rast a zabezpečenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest ako kľúčové faktory boja proti chudobe. S cieľom pomôcť dosiahnuť to navrhuje Európska komisia zriadenie európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Toto oznámenie vymedzuje problémy, ktoré predstavuje chudoba a vylúčenie a načrtáva prispievanie jednotlivých politík k znižovaniu chudoby a zvýšeniu začlenenia. Ďalej identifikuje niekoľko súvisiacich opatrení a vysvetľuje návrh s obsah platformy. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Súhrnná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení za rok 2009 –zhrnutie: Sociálne začlenenie, dôchodky, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť

  Táto brožúra predstavuje zhrnutie Súhrnnej správy o sociálnej ochrane a so ciálnom začlenení za rok 2009. Na základe národných strategických správ, ktoré načrtávajú národné priority v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, brožúra poskytuje prehľad o kľúčových trendoch na úrovni Európskej únie a národných úrovniach v týchto oblastiach. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.