Navigačný riadok

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

12/08/2011

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-SK-C

EÚ identifikovala obnovujúci sa hospodársky rast a zabezpečenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest ako kľúčové faktory boja proti chudobe. S cieľom pomôcť dosiahnuť to navrhuje Európska komisia zriadenie európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Toto oznámenie vymedzuje problémy, ktoré predstavuje chudoba a vylúčenie a načrtáva prispievanie jednotlivých politík k znižovaniu chudoby a zvýšeniu začlenenia. Ďalej identifikuje niekoľko súvisiacich opatrení a vysvetľuje návrh s obsah platformy. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Súhrnná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení za rok 2009 –zhrnutie: Sociálne začlenenie, dôchodky, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-SK-C

Táto brožúra predstavuje zhrnutie Súhrnnej správy o sociálnej ochrane a so ciálnom začlenení za rok 2009. Na základe národných strategických správ, ktoré načrtávajú národné priority v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, brožúra poskytuje prehľad o kľúčových trendoch na úrovni Európskej únie a národných úrovniach v týchto oblastiach. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Súdržnejšia spoločnosť pre silnejšiu Európu  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-SK-D

Európska únia prostredníctvom procesu sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia EÚ koordinuje a podporuje aktivity členských štátov v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a pri reformách svojich systémov sociálnej ochrany založených na výmene politík a vzájomnom učení sa. V skutočnosti to podporuje dosiahnutie strategického cieľa trvalého hospodárskeho rastu Únie, väčšieho počtu a lepších pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti do roku 2010.