Ścieżka nawigacji

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

12/08/2011

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-PL-C

Przywrócenie wzrostu gospodarczego i stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy to w opinii Unii Europejskiej czynniki mające kluczowe znaczenie w walce z ubóstwem. Aby pomóc w osiągnięciu tych celów Komisja Europejska proponuje ustanowienie Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W komunikacie wskazano wyzwania stawiane przez ubóstwo i wykluczenie oraz zaprezentowano w ujęciu ogólnym wkład różnych rozwiązań politycznych w ograniczanie tych zjawisk i zwiększenie włączenia społecznego. Ponadto omówiono szereg powiązanych działań oraz aspekty strukturalne i merytoryczne platformy. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Wspólne sprawozdanie dotyczące zabezpieczenia i integracji społecznej 2009 – podsumowanie: Integracja społeczna, emerytury, opieka zdrowotna oraz opieka długoterminowa  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-PL-C

Niniejsza broszura zawiera streszczenie Wspólnego sprawozdania dotyczącego zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej w 2009 roku. Została ona opracowana na podstawie raportów z krajowych programów zawierających krajowe priorytety w zakresie zabezpieczenia społecznego i integracji połecznej i przedstawia kluczowe tendencje odnotowane na poziomie Unii Europejskiej oraz poziomach krajowych dotyczące tej kwestii. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Większa spójność społeczna na rzecz silniejszej Europy  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-PL-D

Dzięki procesowi ochrony socjalnej i integracji społecznej Unia Europejska koordynuje działania państw członkowskich w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego i zachęca do podejmowania takich działań. Pomaga również reformować systemy ochrony socjalnej poszczególnych państw poprzez wymianę rozwiązań i doświadczeń. Tym samym proces ten przyczynia się do realizacji strategicznego celu Unii, jakim jest zrównoważony wzrost gospodarczy, większa liczba i wyższa jakość miejsc pracy oraz większa spójność społeczna do 2010 r.