Navigācijas ceļš

Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gads

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

12/08/2011

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-LV-C

ES ir noteikusi, ka galvenie cīņas pret nabadzību faktori ir ekonomiskās izaugsmes atjaunošana, kā arī vairāk un labāku darbavietu radīšana. Lai palīdzētu to sasniegt, Eiropas Komisija ierosina izveidot Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šajā paziņojumā ir aprakstītas problēmas, ko rada nabadzība un atstumtība, kā arī aprakstīts dažādu politikas jomu sniegtais ieguldījums nabadzības samazināšanā un iekļautības veicināšanā. Tajā ir aprakstīta arī virkne ar to saistīto pasākumu un izskaidrota platformas iecere un tās saturs. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

2009. Gada kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu — kopsavilkums: Sociālā iekļaušana, pensijas, veselības aprūpe un ilgtermiņa aprūpe  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-LV-C

Šajā brošūrā ir izklāstīts 2009. gada Kopīgā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu kopsavilkums. Pamatojoties uz valsts stratēģijas ziņojumiem, kuros ir aprakstītas valstu izvirzītās sociālās aizsardzības un integrācijas prioritātes, brošūrā ir sniegts pārskats par galvenajām tendencēm šajās jomās Eiropas Savienības un atsevišķu valstu līmenī. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Saliedētāka sabiedrība stiprākai Eiropai  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-LV-D

Ar ES sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas procesa palīdzību Eiropas Savienība koordinē un veicina dalībvalstu rīcību, lai apkarotu nabadzību un sociālo atstumtību un lai uzlabotu dalībvalstu sociālās aizsardzības sistēmas, kuru pamatā ir politikas un savstarpēja zināšanu apmaiņa. Tādā veidā tiek izveidots pamats Eiropas Savienības stratēģiskā mērķa sasniegšanai, proti, līdz 2010. gadam radīt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, jaunas un labākas darbavietas un lielāku sociālo kohēziju.