Навигационна пътека

Европейска година за борба с бедността и социалното изключване

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

12/08/2011

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-BG-C

ЕС отбеляза възстановяването на икономическия растеж и предоставянето на повече и по-добри работни места като ключови фактори за борба с бедността. За да се подпомогне това, Европейската комисия предлага установяване на Икономическа платформа против бедността и социалното изключване. Това съобщение излага предизвикателствата, представени от бедността и изключването, и изтъква приноса на различните политики за намаляване на бедността и увеличаване на приобщаването. То преминава през редица свързани действия и трябва да обясни проектирането и съдържанието на Платформата. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. — резюме : Социално приобщаване, пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-BG-C

Тази листовка представя резюме на Съвместния доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. Тя е изготвена въз основа на на ционалните стратегически доклади, които очертават националните приори-тети по отношение на социалната закрила и социалното приобщаване, и пред-лага преглед на основните тенденции в тази област на равнище Европейски съюз и на национално равнище. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

По-сплотено общество за по-силна Европа  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-BG-D

Европейският съюз координира и насърчава борбата на своите държави-членки срещу бедността и социалната изолация и усилията им за реформиране на системите за социална закрила въз основа на обмен на политики и процес на взаимно обучение в рамките на процеса на социална закрила и социална интеграция на ЕС. По своята същност този процес формира основата за постигане на стратегическата цел на Съюза за устойчив икономически растеж, създаването на повече и подобри работни места и постигането на повисока степен на социална сплотеност до 2010 г.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+