Навигационна пътека

Европейска година за борба с бедността и социалното изключване

 • 12/08/2011

  Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване

  ЕС отбеляза възстановяването на икономическия растеж и предоставянето на повече и по-добри работни места като ключови фактори за борба с бедността. За да се подпомогне това, Европейската комисия предлага установяване на Икономическа платформа против бедността и социалното изключване. Това съобщение излага предизвикателствата, представени от бедността и изключването, и изтъква приноса на различните политики за намаляване на бедността и увеличаване на приобщаването. То преминава през редица свързани действия и трябва да обясни проектирането и съдържанието на Платформата. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. — резюме : Социално приобщаване, пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи

  Тази листовка представя резюме на Съвместния доклад относно социалната закрила и социалното приобщаване за 2009 г. Тя е изготвена въз основа на на ционалните стратегически доклади, които очертават националните приори-тети по отношение на социалната закрила и социалното приобщаване, и пред-лага преглед на основните тенденции в тази област на равнище Европейски съюз и на национално равнище. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.