Navigačný riadok

Najčastejšie otázky

Práva na sociálne zabezpečenie

Predpisy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia nenahrádzajú vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia jednotným európskym právnym rámcom. Ich cieľom je zabezpečiť jednoduchú koordináciu vnútroštátnych systémov a zaistiť, aby ste dostali to, na čo máte nárok, v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Viac informácií o práve na sociálne zabezpečenie – Vaša Európa pre občanov.

Krajiny EÚ nesú zodpovednosť za svoje dôchodkové systémy. Ale...

Koordinácia vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ však pomáha ľuďom, ktorí sa rozhodnú pracovať alebo stráviť dôchodok v inej krajine EÚ.

Viac informácií o vnútroštátnych systémoch sociálnej ochrany:

Práca/štúdium v Európskej únii

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu – informácie o voľných pracovných miestach a možnostiach vzdelávania v celej Európe.

Poradcovia EURES vo vašej krajine – usmernenia pre uchádzačov o prácu a zamestnávateľov.

Práca v inej krajine EÚ – práva a povinnosti občanov EÚ pracujúcich v inej krajine EÚ.

Nástup do školy v novej krajine – informácie o školských systémoch v EÚ.

Hľadanie práce v zahraničí – vaše práva občana EÚ a informácie o postupoch.

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru – politiky EÚ a pravidlá týkajúce sa študentov.

EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu – informácie o voľných pracovných miestach a možnostiach vzdelávania v celej EÚ.

Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti – politiky EÚ a pravidlá týkajúce sa občanov tretích krajín, ktorí chcú pracovať v EÚ.

Ak nie ste občanom EÚ, ale ste rodinným príslušníkom občana EÚ pracujúceho v inej krajine EÚ, vyplývajú vám z právnych predpisov EÚ určité práva. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca v inej krajine EÚ.

Finacovanie/Granty

Európska komisia neposkytuje granty priamo študentom.

Európsky sociálny fond (ESF) – financovanie určené na rozvoj pracovných zručností a zvýšenie šancí na trhu práce. Kontaktujte správcu fondov vo svojej krajine.

Európske programy financovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (vrátane programu Erasmus).

Úvod do financovania EÚ – postupy financovania, druhy grantov, možnosti financovania.

Mikrofinancovanie PROGRESS – úvery do výšky 25 000 EUR na založenie alebo rozvoj malého podniku.

Enterprise Europe Network – pomáha malým podnikom v rozvoji a získaní prístupu k financovaniu.

Vaša Európa pre podnikanie – informácie o podnikaní v inej krajine EÚ a možnostiach financovania.

Výzvy na predkladanie ponúk a výzvy na predkladanie návrhov uverejňované Generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Úvod do financovania EÚ – postupy financovania, druhy grantov, možnosti financovania.

Tenders electronic daily (TED– oznamy o verejných súťažiach v elektronickej podobe) – oznámenia o verejnom obstarávaní z Európy a inštitúcií EÚ.

Informácie/Dokumenty

Vaša Európa – Poradenstvo – bezplatné právne poradenstvo o právach EÚ pre občanov.

SOLVIT – pomáha jednotlivcom a podnikom riešiť cezhraničné problémy spôsobené nesprávnym uplatňovaním právnych predpisov EÚ zo strany verejných orgánov.

Európsky ombudsman – sťažnosti na nesprávny úradný postup inštitúcií a orgánov EÚ.

Generálny sekretariát Európskej komisie – sťažnosti na členský štát EÚ z dôvodu akéhokoľvek opatrenia (legislatívne, regulačné alebo administratívne) alebo postupu vnútroštátnych orgánov, ktoré sú podľa vášho názoru v rozpore s právnymi predpismi alebo zásadami EÚ.

Nejestvuje všeobecné logo ESF, ale každá krajina EÚ používa svoje vlastné logo. Obráťte sa na vnútroštátne orgány ESF, aby ste použili správnu verziu loga.

Áno. Podmienky použitia európskeho emblému pre tretie strany.

Ak ste v krajine EÚ, mali by ste požiadať o povolenie Európsku komisiu.

Ak ste v krajine mimo EÚ, mali by ste požiadať Radu Európy.

Európske dokumentačné centrá (EDC) – úradné publikácie EÚ.

Knižničný katalóg Európskej komisie (ECLAS) – obsahuje odkazy na zbierky Ústrednej knižnice Európskej komisie.

EU Bookshop – online kníhkupectvo a archív publikácií inštitúcií EÚ.

Katalóg publikácií – na tejto stránke si naše publikácie môžete čítať online alebo si ich môžete stiahnuť.

EU Bookshop – objednajte si bezplatnú kópiu ktorejkoľvek z našich novších publikácií.

V prípade záujmu o väčšie množstvo výtlačkov (rôzne podujatia atď.) nás kontaktujte. Objednávku zašlite aspoň dva týždne pred konaním podujatia. Uveďte názov publikácie, katalógové číslo, jazyk, počet kópií a celú dodaciu adresu.

Prihláste sa na odber časopisu Social Agenda. Odber je limitovaný na maximálne 9 exemplárov.

Práca pre Európsku komisiu

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) – pracovné možnosti v európskych inštitúciách.