Ścieżka nawigacji

FAQ

Prawa w zakresie zabezpieczenia społecznego

Aby uzyskać kartę, należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń zdrowotnych w swoim miejscu zamieszkania.

Przepisy UE w zakresie zabezpieczenia społecznego nie wprowadzają wspólnego systemu europejskiego, który zastępowałaby systemy krajowe, lecz umożliwiają ich koordynację. Dzięki temu obywatele UE mają dostęp do opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Twoja Europa – porady dla obywateli.

Każdy kraj UE odpowiada za swój system emerytalno-rentowy.

Jednak dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE wspiera osoby, które podejmują pracę lub przechodzą na emeryturę w innym państwie członkowskim.

Więcej informacji na temat krajowych systemów emerytalno-rentowych:

Praca i nauka w Unii Europejskiej

EURES – europejski portal mobilności zawodowej – informacje na temat ofert pracy i możliwości kształcenia w całej Europie.

Doradcy EURES w Twoim kraju – porady dla osób szukających pracy i dla pracodawców.

Praca w innym kraju UE – prawa i obowiązki obywateli UE pracujących w innym kraju UE.

Nauka w innym kraju UE – informacje na temat systemów szkolnictwa w UE.

Praca za granicą – prawa obywateli UE i informacje dotyczące wymogów administracyjnych.

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury – polityka UE dotycząca uczniów i studentów oraz przepisy w tej dziedzinie.

EURES – europejski portal mobilności zawodowej – informacje na temat ofert pracy i możliwości kształcenia w całej Europie.

Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych – polityka UE i przepisy dotyczące obywateli państw nienależących do UE, którzy chcą pracować w UE.

Więcej informacji na temat praw przysługujących osobom spoza UE, będącymi członkami rodzin obywateli UE, którzy pracują w innym kraju UE, można znaleźć na stronie poświęconej przepisom UE w zakresie swobodnego przepływu pracowników.

Finansowanie i dotacje

Informacje na temat finansowania projektów w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Wsparcie finansowe z UE – informacje na temat procedur finansowania i wszelkiego rodzaju dotacji oraz możliwości finansowania.

Komisja Europejska nie przyznaje dotacji bezpośrednio studentom.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) finansuje projekty pomagające w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i zwiększaniu szans na rynku pracy. Skontaktuj się z organem zarządzającym funduszem w swoim kraju.

Europejskie programy finansowania działań na rzecz kształcenia i szkolenia (w tym Erasmus).

Wsparcie finansowe z UE – informacje na temat procedur finansowania i wszelkiego rodzaju dotacji oraz możliwości finansowania.

Mikrofinansowanie Progress – pożyczki do 25 tys. euro na zakładanie lub rozwijanie działalności małych firm.

Europejska Sieć Przedsiębiorczości wspiera rozwój małych firm i pomaga uzyskać im finansowanie.

Twoja Europa – porady dla przedsiębiorstw – informacje na temat możliwości finansowania i prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju UE.

Zaproszenia do składania ofert i zaproszenia do składania wniosków są publikowane na stronach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Wsparcie finansowe z UE – informacje na temat procedur finansowania i wszelkiego rodzaju dotacji oraz możliwości finansowania.

Tenders electronic daily (TED) – informacje o europejskich zamówieniach publicznych.

Informacje i dokumentacja

Twoja Europa – Porady – bezpłatne porady prawne dotyczące praw obywateli UE.

SOLVIT pomaga osobom fizycznym i firmom w rozwiązywaniu problemów dotyczących kilku państw i wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE przez organy administracji publicznej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – skargi dotyczące niewłaściwego działania instytucji lub organów UE.

Sekretariat Generalny Komisji – skargi przeciwko państwu członkowskiemu dotyczące stosowanych przez władze tego państwa środków (akty prawne, regulacje lub działania administracyjne) lub praktyk, które zdaniem osoby wnoszącej skargę są niezgodne z przepisami lub zasadami prawa UE.

Nie istnieje jedno wspólne logo EFS, a każde państwo członkowskie używa własnego. Aby użyć właściwej wersji logo, należy skontaktować się z krajowymi organami ds. EFS.

Tak. Zobacz zasady korzystania z flagi europejskiej przez osoby trzecie.

O pozwolenie na użycie flagi europejskiej można ubiegać się w Komisji Europejskiej (państwa członkowskie UE)

lub Radzie Europy (kraje nienależące do UE).

W Centrach Dokumentacji Europejskiej (CDE) można zapoznać się z oficjalnymi publikacjami UE.

Katalog bibliotek Komisji Europejskiej (ECLAS) zawiera odesłania do zbiorów Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej.

EU Bookshop – księgarnia online i zarazem archiwum publikacji instytucji UE.

Katalog publikacji umożliwia pobieranie i przeglądanie online naszych publikacji.

W serwisie EU-Bookshop można zamówić bezpłatny egzemplarz naszych najnowszych publikacji.

Aby zamówić większą liczbę egzemplarzy (w przypadku konferencji i innych wydarzeń), należy skontaktować się z nami bezpośrednio. Zamówienia należy kierować do nas co najmniej dwa tygodnie przed datą planowanej imprezy, podając tytuł publikacji, numer w katalogu,, wersję językową i liczbę egzemplarzy oraz adres odbiorcy.

Można również zamówić prenumeratę naszego czasopisma Agenda społeczna (maksymalnie 9 egzemplarzy).

Praca dla Komisji Europejskiej

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) – oferty pracy w instytucjach UE.