Cosán nascleanúna

Ceisteanna Coitianta

Cearta slándála sóisialta

Ní ghlacann rialacha na hEorpa maidir le slándáil shóisialta ionad na scéimeanna slándála sóisialta náisiúnta trí chóras amháin Eorpach a chruthú; ach éascaíonn siad comhordú simplí ar na córais náisiúnta le go mbeidh an rud a bhfuil tú ina theideal le fáil agat, is cuma cén áit san Eoraip a mbogann tú.

Tuilleadh eolais faoi chearta slándála sóisialta – An Eoraip Agatsa – Saoránaigh.

Tá tíortha an AE freagrach as a gcórais phinsin féin. Ach...

an comhordú AE ar scéimeanna slándála sóisialta náisiúnta ina chuidiú mór do dhaoine a roghnaíonn dul ag obair nó ar scor i dtír eile san AE.

Féach tuilleadh eolais faoi scéimeanna cosanta sóisialta náisiúnta:

Ag obair/ag staidéar san Aontas Eorpach

EURES - An Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile – eolas faoi phoist agus faoi dheiseanna foghlama ar fud na hEorpa.

Comhairleoirí EURES sna Ballstáit – tá treoir ar fáil ag lucht cuardaigh fostaíochta agus ag fostóirí.

Ag obair i dtír eile san AE – cearta agus oibleagáidí shaoránaigh na hEorpa atá ag obair i dtír eile san AE.

Ag dul ar scoil i dtír nua – eolas faoi na córais scolaíochta san AE.

Ag lorg oibre thar lear – do chearta mar náisiúnach de chuid an AE agus eolas faoi na nósanna imeachta.

Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir – beartais agus rialacha an AE do mhic léinn.

EURES - An Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile – eolas faoi phoist agus faoi dheiseanna foghlama ar fud na hEorpa.

Ard-Stiúrthóireacht Gnóthaí Baile – beartais agus rialacha AE do náisiúnaigh neamh-AE ar mian leo oibriú san AE.

Más náisiúnach thú de thír nach bhfuil san AE ach gur ball thú de theaghlach duine le náisiúnacht AE atá ag obair i dtír eile san AE, tá cearta agat faoi dhlí an AE: féach Ag obair i dtír eile san AE chun breis eolais a fháil.

Maoiniú / Deontais

Ní thugann an Coimisiún Eorpach deontais dhíreacha do mhic léinn.

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) – maoiniú le gur féidir le daoine a scileanna oibre agus a n-ionchais fostaíochta a fheabhsú. Déan teagmháil leis an mbainisteoir cistí i do thír féin.

Cláir mhaoinithe oideachais agus oiliúna na hEorpa (Erasmus san áireamh).

Eolas faoi mhaoiniú an AE – nósanna imeachta, cineálacha deontais, deiseanna maoinithe.

Clár PROGRESS - Micreamhaoiniú – iasachtaí suas le €25,000 chun gnó beag a bhunú nó a fhorbairt.

An Líonra Fiontar Eorpach – tugtar cuidiú do ghnólachtaí beaga dul chun cinn a dhéanamh agus maoiniú a fháil.

An Eoraip Agatsa – Gnó – eolas faoi ghnó a dhéanamh i dtír eile san AE agus deiseanna maoinithe.

Cuirí chun tairisceana agus glaonna ar thograí arna bhfoilsiú ag an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Uilechuimsitheacht.

Eolas faoi mhaoiniú an AE – nósanna imeachta, cineálacha deontais, deiseanna maoinithe.

Tenders electronic daily (TED) – soláthar poiblí, fógraí ón Eoraip agus ó institiúidí an AE.

Faisnéis / Cáipéisíocht

An Eoraip Agatsa – Comhairle – comhairle dlí saor in aisce faoi na cearta atá ag saoránaigh an AE.

SOLVIT – cuidiú do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí chun fadhbanna trasteorann a réiteach nuair nach gcuireann údaráis phoiblí san AE dlí an AE i bhfeidhm go cuí.

Ag tOmbudsman Eorpach – pléitear le gearáin faoi dhrochriarachán i ngníomhaíochtaí institiúidí agus chomhlachtaí an AE.

Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh – pléitear le gearáin faoi thíortha AE má tá beart (dlí, rialachán nó beart riaracháin) nó cleachtas i bhfeidhm ag údarás náisiúnta a mheasann tú a thagann salach ar riail nó ar phrionsabal i ndlí an AE.

Níl aon lógó ginearálta CSE ann agus úsáideann gach tír san AE a lógó féin. Déan teagmháil le hÚdaráis Náisiúnta CSE chun an leagan ceart de a fháil.

Tá. Féach na coinníollacha maidir le húsáid fheathal na hEorpa ag tríú páirtithe.

Má tá tú i dtír san AE, ba cheart duit iarratas ar chead a chur chuig an gCoimisiún Eorpach.

Má tá tú i dtír nach bhfuil san AE, ba cheart duit iarratas a chur chuig Comhairle na hEorpa.

Ionaid Doiciméadúcháin Eorpacha (EDC) – chun foilseacháin oifigiúla an AE a cheadú.

Catalóg Leabharlanna an Choimisiúin Eorpaigh (ECLAS) – tá tagairtí ann do bhailiúcháin Phríomhleabharlann an Choimisiúin.

EU Bookshop – siopa leabhar ar líne agus cartlann fhoilseacháin na n-institiúidí Eorpacha.

Catalóg na bhFoilseachán – tig leat ár bhfoilseacháin a íoslódáil agus a léamh ar líne.

EU Bookshop – ordaigh cóip saor in aisce de na foilseacháin is déanaí atá againn ar líne.

Déan teagmháil leis an Ard-Stiúrthóireacht – má theastaíonn a lán cóipeanna uait i gcomhair imeachtaí. Cuir d'ordú isteach chugainn coicís roimh dháta an imeachta ar a laghad, agus tabhair sonraí faoi theideal an fhoilseacháin, an uimhir chatalóige, an teanga, líon na gcóipeanna agus an seoladh seachadta iomlán.

Glac síntiús leis an iris Social Agenda. 9 gcóip ar a mhéad a fhaightear ar shíntiús.

Ag obair don Choimisiún Eorpach

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) – deiseanna fostaíochta sna hinstitiúidí Eorpacha.