Διαδρομή πλοήγησης

Συχνές ερωτήσεις

Δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση δεν προβλέπουν την υποκατάσταση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά τον απλό συντονισμό των εθνικών συστημάτων, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε αυτό που δικαιούστε όταν μετακινείστε στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα Η Ευρώπη σου - Πολίτες.

Οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες για τα δικά τους συνταξιοδοτικά συστήματα. Ωστόσο ...

Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά τους πολίτες που επιλέγουν να εργαστούν ή συνταξιοδοτηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας:

Εργασία/σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EURES - Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα – πληροφορίες για τις θέσεις απασχόλησης και τις δυνατότητες μάθησης σε όλη την Ευρώπη.

Σύμβουλοι EURES στη χώρα σας – οδηγίες για όσους αναζητούν εργασία και για τους εργοδότες.

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ – δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Σχολείο σε άλλη χώρα – πληροφορίες για τα σχολικά συστήματα στις χώρες της ΕΕ.

Αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό – τα δικαιώματά σας ως πολίτη χώρας της ΕΕ και πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες.

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού – πολιτικές της ΕΕ και κανόνες για τους μαθητές και τους φοιτητές.

EURES - Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα – πληροφορίες για τις θέσεις απασχόλησης και τις δυνατότητες μάθησης σε όλη την Ευρώπη.

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων – Ευρωπαϊκοί κανόνες και πολιτικές για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ που επιθυμούν να εργαστούν στην Ένωση.

Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ, αλλά είστε μέλος της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ που εργάζεται σε άλλη χώρα της Ένωσης, έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας: για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Χρηματοδότηση/ενισχύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χορηγεί υποτροφίες απευθείας σε φοιτητές.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – χρηματοδοτήσεις για βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των προοπτικών εργασίας: επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του ταμείου στη χώρα σας.

Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένου του Erasmus).

Εισαγωγή στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ – διαδικασίες χρηματοδότησης, είδη ενισχύσεων, δυνατότητες χρηματοδότησης.

Μικροχρηματοδοτήσεις PROGRESSe – δάνεια έως και 25.000 ευρώ για τη σύσταση ή την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.

Enterprise Europe Network – βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η Ευρώπη σου - Επιχειρήσεις – πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αναπτύξετε επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ και για σχετικές χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προτάσεων που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.

Εισαγωγή στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ – διαδικασία χρηματοδότησης, είδη ενισχύσεων, δυνατότητες χρηματοδότησης.

Tenders electronic daily (TED) – προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων από την Ευρώπη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ενημέρωση/Τεκμηρίωση

Η Ευρώπη σου - Συμβουλές – δωρεάν νομικές συμβουλές για τα δικαιώματά σας ως πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ.

SOLVIT – βοηθά τα άτομα και τις επιχειρήσεις να επιλύσουν διασυνοριακά προβλήματα που οφείλονται στην πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από δημόσιες αρχές.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – για καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιαχείρισης από τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία – για καταγγελίες κατά χώρας της ΕΕ για οποιοδήποτε μέτρο (νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη) ή πρακτική των εθνικών αρχών, που θεωρείτε ότι είναι ασύμβατο με κανόνα ή αρχή του δικαίου της ΕΕ.

Δεν υπάρχει λογότυπος του ΕΚΤ. Κάθε χώρα της ΕΕ χρησιμοποιεί τον δικό της λογότυπο. Για να χρησιμοποιήσετε τη σωστή έκδοση, επικοινωνήστε με τις Εθνικές Αρχές του ΕΚΤ.

Ναι. Βλ. όροι για τη χρήση του εμβλήματος της Ευρώπης από τρίτους.

Εάν βρίσκεστε σε χώρα της ΕΕ, πρέπει να ζητήσετε άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εάν βρίσκεστε σε χώρα εκτός ΕΕ, πρέπει να ζητήσετε άδεια από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης (EDC) – για να συμβουλευθείτε επίσημες εκδόσεις της ΕΕ.

Κατάλογος Bιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECLAS) – για παραπομπές στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

EU Bookshop – διαδικτυακό βιβλιοπωλείο και αρχείο εκδόσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Κατάλογος εκδόσεων – τηλεφορτώστε και διαβάστε online τις εκδόσεις μας.

EU-Bookshop – παραγγείλτε ηλεκτρονικά δωρεάν αντίτυπο οποιασδήποτε πρόσφατης έκδοσής μας

Επικοινωνήστε μαζί μας – για πολλαπλά αντίτυπα (για εκδηλώσεις). Πρέπει να κάνετε την παραγγελία σας τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης, διευκρινίζοντας τον τίτλο της έκδοσης, τον αριθμό καταλόγου, τη γλώσσα, τον αριθμό αντιτύπων και την πλήρη διεύθυνση διανομής.

Γίνετε συνδρομητής στο περιοδικό Social Agenda. Οι συνδρομητές μπορούν να λάβουν το πολύ 9 αντίτυπα από κάθε έντυπο.

Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) – δυνατότητες απασχόλησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.