Навигационна пътека

Често задавани въпроси

Социалноосигурителни права

Европейските правила за социална сигурност не заместват националните системи за социална сигурност с единна европейска система, а имат за цел координиране на националните системи, за да можете да се ползвате от правата си, когато се премествате в друга страна от ЕС.

За повече информация за социалноосигурителните права вижте Вашата Европа – граждани.

 

Страните от ЕС отговарят за своите пенсионни системи. Но...

съществува координация на националните системи за социална сигурност в ЕС в помощ на хората, които решават да работят или да се пенсионират в друга страна от Съюза.

За повече информация за националните системи за социална защита:

Работа/учене в Европейския съюз

EURES – Европейски портал за професионална мобилност – информация за работни места и възможности за учене в цяла Европа

Съветници на EURES във вашата страна – насоки за търсещите работа и работодателите

Работа в друга страна от ЕС – права и задължения на европейските граждани, работещи в друга страна от ЕС

На училище в друга страна – информация за училищните системи в ЕС

Търсене на работа в чужбина – вашите права като гражданин на ЕС и информация за различни процедури

Генерална дирекция „Образование и култура“ – политики на ЕС и правила за студенти

EURES – Европейски портал за професионална мобилност – информация за работни места и възможности за учене в цяла Европа

Генерална дирекция „Вътрешни работи“ – политики на ЕС и правила за граждани на страни извън ЕС, които искат да работят в Съюза

Ако не сте гражданин на страна от ЕС, но сте част от семейството на гражданин на ЕС, работещ в друга страна от Съюза, имате права съгласно законодателството на ЕС – за повече информация вижте Работа в друга страна от ЕС.

Финансиране/безвъзмездни помощи

Финансиране за проекти, свързани със заетостта, социалните въпроси и приобщаването

Въведение във финансирането от ЕС – процедури за финансиране, видове безвъзмездни средства, възможности за финансиране

Европейската комисия не отпуска пряко стипендии на студенти.

Европейски социален фонд (ЕСФ) – финансиране за подобряване на професионалните умения и перспективите за намиране на работа. Свържете се с управляващия орган във вашата страна.

Европейски програми за финансиране в областта на образованието и обучението (включително програма Еразъм)

Въведение във финансирането от ЕС – процедури за финансиране, видове безвъзмездни средства, възможности за финансиране

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ – кредити в размер до 25 000 евро за започване или развитие на малък бизнес

Enterprise Europe Network – помага на малките предпрития да се разрастват и да получават достъп до финансиране

Вашата Европа – предприятия – информация за извършването на стопанска дейност в друга страна от ЕС и възможностите за финансиране

Покани за участие в търг и за представяне на предложения, публикувани от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“

Въведение във финансирането от ЕС – процедури за финансиране, видове безвъзмездни средства, възможности за финансиране

Електронен ежедневник за поръчки (TED) – обявления за възлагане на обществени поръчки от страните в ЕС и от институциите на Съюза

Информация/Документация

Вашата Европа – Съвети – безплатни правни съвети за граждани относно правата в ЕС

СОЛВИТ – помощ за граждани и предприятия при трансгранични проблеми, предизвикани от неправилното прилагане на правото на ЕС от страна на публични органи

Европейски омбудсман – за жалби за лошо управление от страна на институциите и органите на ЕС

Европейска комисия, Генерален секретариат – за жалби срещу страна от ЕС относно мярка (закон, наредба или административни действия) или практика на нейните националните органи, която според вас е в противоречие с правило или принцип от правото на ЕС

Не съществува общо лого на ЕСФ – всяка страна от ЕС използва свое собствено лого. За да използвате подходящата версия, свържете се с органа за ЕСФ във вашата страна.

Да. Моля, запознайте се с условията за използването на емблемата на ЕС от трети лица.

Ако се намирате в страна от ЕС, трябва да поискате разрешение от Европейската комисия.

Ако се намирате в страна извън ЕС, трябва да поискате разрешение от Съвета на Европа.

Европейски документационни центрове (EDC) – официални публикации на ЕС

Каталог на библиотеките на Европейската комисия (ECLAS) – препратки към колекциите на Централната библиотека на Комисията

EU Bookshop – онлайн книжарница и архив от публикации на институциите на ЕС

Каталог на публикациите – изтеглете или прочетете нашите публикации онлайн

EU-Bookshop – поръчайте безплатен екземпляр от някоя от нашите последни публикации онлайн

Свържете се с нас – за по-голям брой екземпляри (за прояви). Моля, поръчвайте поне 2 седмици преди датата на вашата проява, като посочвате заглавието на публикацията, каталожния номер, езика, броя на екземплярите и пълния адрес за доставка.

Абонирайте се за списание Social Agenda. Можете да се абонирате за максимум 9 екземпляра.

Работа в Европейската комисия

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) – възможности за работа в европейските институции