Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor

Innan du åker

Det är enkelt att få vård utomlands. Många vill veta om de kan få ersättning för vårdkostnader utomlands. På denna webbplats förklarar vi hur man gör och vilka kostnader som ersätts. Vi besvarar de vanligaste frågorna och ger länkar till de behöriga nationella myndigheterna när det gäller nationell lagstiftning. För att inte få några obehagliga överraskningar vid en senare tidpunkt, se till att informera dig innan du reser.

Om du omfattas av ett lagstadgat socialförsäkringssystem i ett land som är medlem i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz, kan du vara berättigad att få ersättning för vård utomlands. Ditt medborgarskap har ingen betydelse, om du är lagligen bosatt i något av dessa länder.

På denna sida använder vi för enkelhetens skull begreppet ”vård” (ibland behandling). Socialförsäkringsreglerna är mer specifika och talar om ”vårdförmåner”. De omfattar medicinsk vård, tandvård, läkemedel, sjukhusvård och direkta betalningar för att ersätta kostnaderna för dessa tjänster. Det som är utmärkande för vårdförmånerna är att de är avsedda att täcka den vård du får eller ersätta dina utgifter.
I princip täcks vårdkostnaderna enbart om lagen i det land där du är försäkrad godkänner behandlingen. Till exempel täcks kostnader för kurbehandlingar i vissa länder men inte i andra. Kontakta din försäkringskassa för mer information innan du reser.  

Det finns två skilda procedurer:
Om det gäller sjukhusvård, kommer din försäkringskassa nästan alltid att kräva att du ska ansöka om förhandstillstånd. Kostnaderna kommer då att täckas enligt reglerna i det land där du genomgår behandlingen. Om de villkoren är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för din egen sjukförsäkring, kommer skillnaden att återbetalas till dig. Notera att rätten till extra ersättning inte existerar när det gäller Schweiz.

Om det gäller annan vård än sjukhusvård, kommer samma garantier att gälla om du har förhandstillstånd. Alternativt kan du åka direkt till det land där du vill genomgå behandlingen, utan förhandstillstånd, och ansöka om ersättning efter hemkomsten. Dina vårdkostnader kommer då att ersättas enligt reglerna i det land där din försäkringskassa finns. Notera att utan tillstånd omfattas vårdkostnader inte när det gäller Schweiz.
Det finns ingen definition i EU-rätten av ”sjukhusvård” eller ”icke-sjukhusvård”. Om du vill veta mer, fråga din försäkringskassa.

Förhandstillstånd för ersättning av kostnader

Blankett S2 är ett portabelt europeiskt standarddokument som är identisk i alla länder och på alla språk. Här är ett exempel.

Fråga din försäkringskassa.

På blanketten intygar din försäkringskassa att den kommer att täcka kostnaderna för den vård som du vill ha utomlands. Den innehåller uppgifter om den person vars kostnader ska täckas, giltighetstiden för kostnadstäckningen och vårdgivaren, om den uppgiften är känd.

Man skiljer mellan sjukhusvård och medicinsk behandling på en läkarmottagning eller i ditt hem (icke sjukhusvård). EG-domstolen har slagit fast att länder måste kunna göra prognoser för efterfrågan på sjukvård och infrastrukturen för denna, i synnerhet dess geografiska fördelning. De måste kunna garantera patienterna tillräcklig och ständig tillgång till ett välavvägt utbud av sjukhusvård av god kvalitet, samtidigt som kostnaderna ska hållas nere och pengar, personal och teknisk utrustning använda effektivt.[RÄTTSPRAXIS] 

I hur stor utsträckning ersätts kostnaderna?

Skyldigheten att ersätta dina kostnader gäller bara kostnader som rör vården i vårdgivarlandet, dvs. när det gäller sjukhusvård, kostnaden för själva behandlingen, nödvändig logi och måltider på sjukhuset.

Men om reglerna i det land där du är försäkrad tillåter andra kostnader, t.ex. resor från ditt hem till orten där du får vård eller boendekostnader för ditt ressällskap, och om du har fått förhandstillstånd, kan du inte nekas ersättning för de kostnaderna med hänvisning till att du vårdades i ett annat land. Du har samma rättigheter som om du hade vårdats i det land där du är försäkrad.

Kontakta din försäkringskassa, om du vill veta mer om vilka kostnader som ersätts.

Nej, om du till exempel får avslag på din första ansökan, men du i ett senare skede får den beviljad, har du rätt till direkt ersättning från din försäkringskassa motsvarande det belopp som vanligtvis hade betalats tillbaka till dig om du hade fått din första ansökan beviljad (dom i Vanbraekel-målet av den 12 juli 2001, C -368/98, punkt 34).
Ett annat exempel är om du överklagar ett avslag, men åker iväg utan att vänta på utgången av överklagandet. Denna omständighet får i sig inte utgöra skäl att vägra dig ersättning för dina kostnader (dom i Leichtle-målet av den 18 mars 2004, C-8/02, punkt 59).

Väntetider

Köer strider inte i sig mot EU-rätten, men din försäkringskassa kan inte vägra dig tillstånd för vård utomlands av det skälet. Den måste titta på ditt hälsotillstånd aoch styrka att den förväntade väntetiden är acceptabel på grundval av en objektiv medicinsk bedömning av ditt vårdbehov. Dessutom ska köer hanteras flexibelt och dynamiskt så att du kan flyttas fram i kön om ditt tillstånd förvärras.

Avslag

Nej, om den tid du måste vänta på vård i det land där du är försäkrad är oacceptabel av medicinska skäl, kan försäkringskassan inte vägra att ersätta dig för vården av enbart kostnadsskäl.

Du har rätt att överklaga. EU-kommissionen kan informera dig om hur du gör.
Kontakta Solvit