Navigačný riadok

Často kladené otázky

Pred odchodom

 

Dostať ošetrenie v zahraničí je jednoduché. Mnohí Európania chcú vedieť, či sa môžu uhrádzať náklady na ošetrenie v zahraničí. Táto internetová stránka obsahuje vysvetlenie, čo treba urobiť a ktoré náklady sa môžu uhrádzať, odpovede na najčastejšie kladené otázky a poskytuje linky na príslušné štátne orgány v záležitostiach vnútroštátnych zákonov. Aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam, pred odchodom sa informujte.

Ak patríte do zákonného programu sociálneho zabezpečenia v niektorom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku, môžete mať nárok na úhradu nákladov na ošetrenie v zahraničí. Na vašej národnosti nezáleží za predpokladu, že máte legálny trvalý pobyt v jednej z týchto krajín.

Na tejto internetovej stránke kvôli jednoduchej orientácii používame pojem „ošetrenie“. Pravidlá sociálneho zabezpečenia sú viac špecifické a používajú pojem „vecné dávky“. Do týchto sa konkrétne zahŕňa lekárska a stomatologická starostlivosť, lieky a pobyt v nemocnici a priame platby na úhradu nákladov na tieto služby. Vecné dávky vymedzuje tá vlastnosť, že sú určené na pokrytie ošetrenia, ktoré dostávate, zaplatením alebo preplatením vašich výdajov.
V zásade vaše náklady na ošetrenie budú uhradené, ak zákony štátu, v ktorom ste poistení, toto ošetrenie uznávajú. Napríklad náklady na kúpeľnú liečbu sa v niektorých krajinách hradia, ale v iných sa nehradia. Pred vycestovaním si to zistite vo vašej poisťovni.

Existujú dva samostatné postupy.
Pre nemocničné ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa takmer vždy vyžaduje súhlas. Náklady sa potom hradia podľa podmienok krajiny, v ktorej vám ošetrenie poskytnú. Ak sú tieto podmienky menej výhodné ako podmienky, ktoré ponúka vaše vlastné zdravotné poistenie, rozdiel sa vám preplatí. Pamätajte, prosím, na to, že žiadna dodatočná úhrada sa neuznáva vo vzťahu k Švajčiarsku.

Pre ambulantné ošetrenie, ak získate súhlas, záruky budú rovnaké. Alebo môžete vycestovať priamo do štátu, kde chcete byť ošetrení, bez súhlasu a po návrate požiadať o úhradu. Náklady na ošetrenie sa potom uhradia podľa podmienok štátu, v ktorom sídli vaša poisťovňa. Vezmite, prosím, na vedomie, že bez súhlasu sa náklady na ošetrenie neuhrádzajú vo vzťahu k Švajčiarsku.
V súčasnosti na základe zákonov EÚ neexistuje vymedzenie pojmu „nemocničné ošetrenie” alebo “ambulantné ošetrenie”. Ak máte pochybnosti, preverte si to vo vašej zdravotnej poisťovni.

 

Súhlas na úhradu nákladov

Formulár S2 je štandardný európsky prenosný dokument, rovnaký vo všetkých krajinách a vo všetkých jazykoch.

Žiadajte ho vo vašej zdravotnej poisťovni.

TNa tomto formulári vaša zdravotná poisťovňa potvrdí, že uhradí náklady na ošetrenie, ktoré chcete dostať v zahraničí. Uvedie podrobné údaje o vás, ako o osobe, ktorej náklady sa majú uhradiť, trvanie tohto krytia a, ak je možné, organizáciu, ktorá ošetrenie poskytne.

Rozlišuje sa medzi nemocničným ošetrením a lekárskym ošetrením poskytnutým v ambulancii lekára alebo u vás doma (ambulantné ošetrenie). Súdny dvor potvrdil, že krajiny musia vedieť predpovedať nároky na nemocničnú starostlivosť a jej infraštruktúru, najmä jej geografické rozloženie. Musia pacientom garantovať primeraný a trvalý prístup k vyváženému rozsahu kvalitného nemocničného ošetrenia, pri súčasnom znižovaní nákladov tým, že zabezpečia, aby sa neplytvalo peňažnými, ľudskými a technickými zdrojmi. [JUDIKATÚRA]

V akom rozsahu sa môžu náklady uhrádzať

Povinnosť uhradiť náklady sa týka len nákladov súvisiacich s ošetrením, ktoré dostanete v štáte, kde sa ošetrenie poskytne, t. j. v prípade nemocničného ošetrenia náklady na samotné ošetrenie a nevyhnutné náklady na ubytovanie a stravu v nemocnici.

Ak však pravidlá v štáte, kde ste poistení, dovoľujú uhradiť aj iné náklady, napríklad cestovné z vášho domova na miesto ošetrenia a/alebo výdaje za ubytovanie osoby, ktorá vás sprevádza, a ak ste získali súhlas, vtedy sa úhrada týchto nákladov nemôže zamietnuť z toho dôvodu, že ošetrenie bolo poskytnuté v inom štáte. Máte rovnaké práva, ako keby ste boli ošetrení v štáte, kde ste poistení.

Aby ste zistili, ktoré náklady sa môžu vo vašom prípade uhradiť, kontaktujte vašu zdravotnú poisťovňu.

Nie. Napríklad, ak bola vaša prvá žiadosť o súhlas zamietnutá, ale súhlas bol udelený následne, máte nárok na priamu úhradu od vašej zdravotnej poisťovne a to vo výške, ktorá by obvykle bola uhradená, keby bolo krytie potvrdené hneď na začiatku (rozsudok v prípade Vanbraekel, 12. júla 2001, C – 368/98, bod 34).
Iný príklad: ak ste nepočkali na výsledok zákonného odvolania proti zamietnutiu krytia, táto skutočnosť sama o sebe nie je dôvodom na zamietnutie úhrady vašich nákladov (rozsudok v prípade Leichtle, 18. marca 2004, C-8/02, bod 59).

 

Čakacie zoznamy

Čakacie zoznamy ako také nie sú v rozpore so zákonmi EÚ, ale vaša zdravotná poisťovňa vám len z dôvodu ich existencie nemôže odmietnuť súhlas na ošetrenie v zahraničí. Musí prihliadnuť na váš konkrétny zdravotný stav a preukázať, že predpokladané čakanie je prijateľné, na základe objektívneho lekárskeho posúdenia vašich klinických potrieb. Okrem toho čakacie zoznamy sa musia pružne a dynamicky riadiť, aby ste sa v zozname posunuli nahor v prípade, že by sa váš stav zhoršil.

 

Zamietnutie krytia

Nie. Ak čas, počas ktorého by ste museli čakať na ošetrenie v krajine, kde ste poistený, je z lekárskych dôvodov neprijateľný, poisťovňa nemôže zamietnuť úhradu vášho ošetrenia iba kvôli nákladom.

Mali by ste sa odvolať. Komisia poskytuje informácie o tom, ako sa domáhať svojich práv, na stránke http://ec.europa.eu/solvit/site/submission/index_sk.htm.
Kontaktujte Solvit