Ścieżka nawigacji

Najczęściej zadawane pytania

Przed wyjazdem

Leczenie się za granicą nie jest trudne. Wielu Europejczyków chciałoby wiedzieć, czy ich ubezpieczenie pokryje koszty leczenia za granicą. Na tych stronach internetowych wyjaśniono, co trzeba zrobić i jakie koszty może pokryć ubezpieczenie. Zamieszczono tutaj również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz linki do stron internetowych odpowiednich organów krajowych zajmujących się kwestiami prawnymi. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto jest uzyskać konieczne informacje jeszcze przed wyjazdem.

Jeśli są Państwo objęci systemem zabezpieczenia społecznego w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, mogą być Państwo uprawnieni do tego, by ubezpieczenie pokryło koszty leczenia za granicą. Narodowość jest bez znaczenia, pod warunkiem że zamieszkuje się legalnie w jednym z tych państw.

Na tych stronach dla ułatwienia używamy słowa „leczenie”. Przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego posługują się bardziej konkretnymi sformułowaniami – mowa w nich o „świadczeniach rzeczowych”. Te ostatnie obejmują w szczególności opiekę medyczną i dentystyczną, lekarstwa i hospitalizację, a także płatności bezpośrednie w ramach zwrotu kosztów tych usług. Cechą charakterystyczną świadczeń rzeczowych jest to, że mają one pokryć koszty leczenia albo bezpośrednio, albo poprzez zwrot kosztów.
Zasadniczo koszty leczenia zostaną pokryte z Państwa ubezpieczenia wyłącznie, jeśli prawo kraju, w którym są Państwo ubezpieczeni, uznaje ten rodzaj leczenia za podlegający ubezpieczeniu. Na przykład koszt kuracji w centrach odnowy biologicznej jest objęty ubezpieczeniem tylko w niektórych krajach. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji w swoim zakładzie ubezpieczeń.


 

Istnieją dwie możliwości.
W przypadku leczenia szpitalnego Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych najczęściej będzie wymagać wcześniejszego uzyskania zgody. Jeżeli ją Państwo otrzymają, koszty leczenia pokryje ubezpieczenie zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym odbywa się leczenie. Jeśli zasady te są mniej korzystne niż te, które stosuje Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych, otrzymają Państwo zwrot różnicy w kosztach. Na uwagę zasługuje fakt, że taki dodatkowy zwrot nie przysługuje w przypadku Szwajcarii.

W przypadku leczenia pozaszpitalnego, jeśli uzyskają Państwo zgodę, będą Państwu przysługiwać takie same gwarancje. Ewentualnie mogą Państwo udać się bezpośrednio do kraju, w którym zamierzają Państwo poddać się leczeniu, bez uprzedniego uzyskania zgody, i złożyć wniosek o zwrot dopiero po powrocie. Ubezpieczenie pokryje w takim przypadku koszty leczenia na zasadach kraju, w którym mieści się Państwa zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Na uwagę zasługuje fakt, że w razie nieuzyskania zgody w przypadku Szwajcarii ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia.
Jak dotąd w prawie UE nie ma definicji „leczenia szpitalnego” ani „leczenia pozaszpitalnego”. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Zgoda na leczenie w innym państwie członkowskim

Formularz S2 to standardowy przenośny dokument europejski, który wygląda tak samo we wszystkich krajach i we wszystkich wersjach językowych.Wzór formularza.

Należy skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.  

W formularzu zakład ubezpieczeń zdrowotnych zaświadcza, że pokryje koszty leczenia, które dana osoba pragnie odbyć za granicą. Zawiera informacje na temat zainteresowanej osoby, okresu, za który koszty zostaną zwrócone oraz, jeśli to możliwe, placówki opieki medycznej przeprowadzającej leczenie.

Wyróżniamy leczenie szpitalne oraz leczenie przeprowadzane w gabinecie lekarskim lub w domu pacjenta (leczenie pozaszpitalne). Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że kraje muszą być w stanie przewidzieć zapotrzebowanie na odpowiednią infrastrukturę szpitalną, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmieszczenie szpitali. Muszą one zagwarantować pacjentom odpowiedni i stały dostęp do zrównoważonego zakresu opieki szpitalnej wysokiej jakości oraz jednocześnie ograniczać koszty poprzez unikanie marnotrawstwa zasobów finansowych, technicznych oraz ludzkich. [ORZECZNICTWO]

Zakres ubezpieczenia

Obowiązek pokrycia kosztów dotyczy jedynie świadczeń zdrowotnych udzielonych na terenie danego państwa, tj. w przypadku leczenia szpitalnego oprócz samych kosztów leczenia pokrywane są również koszty pobytu oraz wyżywienia w szpitalu.

Jednak jeżeli z zasad obowiązujących w państwie, w którym dana osoba jest ubezpieczona wynika, że ubezpieczenie pokrywa również inne koszty, takie jak np. podróż pacjenta z miejsca zamieszkania do miejsca leczenia i/lub wydatki związane z zakwaterowaniem osoby towarzyszącej oraz jeżeli dana osoba otrzymała na to zezwolenie, nie można odmówić jej zwrotu kosztów ze względu na to, że leczenie obyło się w innym państwie. Pacjentowi przysługują takie same prawa, jak w kraju w którym jest on ubezpieczony.

Aby dowiedzieć się, jakie koszty podlegają zwrotowi, należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń zdrowotnych w Państwa kraju.  

Na przykład, jeżeli danej osobie początkowo odmówiono zgody na leczenie, ale zgodę taką uzyskała później, przysługuje jej zwrot od ubezpieczyciela na taką kwotę, jaką by uzyskała w przypadku gdyby od razu wyrażono zgodę na leczenie (Wyrok z 12 lipca 2001 r. w sprawie C-368/98 Vanbraekel, pkt 34).
Inny przykład: sam fakt, że dana osoba nie zaczeka na wynik odwołania od decyzji odmownej, nie uzasadnia odmowy przyznania zwrotu kosztów (Wyrok z 18 marca 2004 r. w sprawie C-8/02 Leichtle, pkt 59).

Lity osób oczekujących na leczenie

Samo tworzenie list osób oczekujących nie jest sprzeczne z prawem UE. Jednak zakład ubezpieczeń zdrowotnych nie może odmówić wydania zezwolenia na leczenie za granicą tylko z tego powodu. Musi on wziąć pod uwagę stan zdrowia pacjenta oraz udowodnić, że przewidywany czas oczekiwania nie przekracza terminu możliwego do przyjęcia w świetle obiektywnej oceny medycznej potrzeb klinicznych pacjenta. Listy oczekujących muszą również być prowadzone w sposób elastyczny i dynamiczny, tak aby pacjent, którego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu mógł przesunąć się na danej liście do przodu.

Odmowa zwrotu kosztów

Nie, jeżeli czas oczekiwania na leczenie w kraju, w którym pacjent jest ubezpieczony jest zbyt długi z medycznego punktu widzenia, zakład ubezpieczeń nie może odmówić zwrotu kosztów leczenia jedynie ze względu na ich wysokość.

Należy złożyć odwołanie. Komisja Europejska udziela informacji na temat sposobu dochodzenia swoich praw.
Proszę skontaktować się z siecią Solvit