Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi

Pirms doties ceļā

 

Saņemt medicīnisko aprūpi ārvalstīs ir vienkārši. Daudziem Eiropas iedzīvotājiem interesē, vai tiek segtas izmaksas par ārstēšanos ārvalstīs. Šajā tīmekļa vietnē ir paskaidrots, kā rīkoties un kuras no izmaksām var tikt segtas, sniegtas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī norādītas attiecīgo valsts iestāžu saites, kur var noskaidrot valsts tiesiskā regulējuma jautājumus. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, iepazīstieties ar visu informāciju jau pirms došanās ceļā!

 

Ja jūs esat kādas Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices likumīgas sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieks, jums var tikt segtas izmaksas par ārstēšanos ārvalstīs. Jūsu valstspiederībai nav nozīmes, ja vien minētajās valstīs uzturaties likumīgi.

Šajā vietnē vienkāršības labad izmantots termins „ārstēšana”. Sociālās drošības noteikumi ir konkrētāki, un tajos ir runa par „materiāliem pabalstiem”. Tie aptver medicīnisko palīdzību, zobārstniecību, zāles, stacionāro aprūpi un tiešos maksājumus šo pakalpojumu izmaksu atlīdzināšanai. Materiāliem pabalstiem raksturīgais ir tas, ka tie ir paredzēti, lai segtu jūsu saņemto veselības aprūpi, sedzot vai atlīdzinot jūsu izmaksas.
Principā jūsu ārstēšanās izmaksas var segt tikai tad, ja konkrēto ārstēšanas veidu atzīst tās valsts tiesību akti, kurā veicāt apdrošināšanu. Piemēram, ārstēšanos kūrortā dažas valstis sedz, bet citas nesedz. Pirms doties ceļā, noskaidrojiet to savā apdrošināšanas iestādē.

Ir divas dažādas procedūras.
Attiecībā uz stacionāro ārstēšanu jūsu veselības apdrošināšanas iestāde visdrīzāk prasīs, lai jūs saņemtu iepriekšēju atļauju. Pēc tam izmaksas tiks segtas saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā ārstējaties. Ja attiecīgie noteikumi ir neizdevīgāki nekā tie, ko piedāvā jūsu paša veselības apdrošināšana, jums atlīdzinās starpību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībās ar Šveici tiesības uz papildu atlīdzību netiek atzītas.

Attiecībā uz ambulatoro ārstēšanu, ja būsiet saņēmis atļauju, uz jums attieksies tās pašas garantijas. Jūs varat arī tieši doties uz valsti, kurā vēlaties ārstēties, nesaņēmis atļauju, un pieprasīt atlīdzību, kad esat atgriezies savā valstī. Tādā gadījumā ārstēšanas izmaksas tiks atlīdzinātas saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā ir jūsu veselības apdrošināšanas iestāde. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja atļauja nav saņemta, attiecībās ar Šveici ārstēšanas izmaksas netiek atlīdzinātas.
Pagaidām nav „stacionārās ārstēšanas” un „ambulatorās ārstēšanas” Eiropas līmeņa definīciju. Šaubu gadījumā noskaidrojiet to savā veselības apdrošināšanas iestādē.

Izmaksu segšanas atļauja

S2 veidlapa ir standartizēts Eiropas līmeņa portatīvs dokuments, kuras saturs visās valstīs un valodās ir vienāds.

Vērsieties savā veselības apdrošināšanas iestādē.

Ar šo veidlapu jūsu veselības apdrošināšanas iestāde apliecina, ka tā segs izmaksas par jūsu ārstēšanos ārvalstīs. Tajā ir iekļautas ziņas par jums kā par personu, kuras izmaksas sedzamas, izmaksu segšanas periods un, ja iespējams, norādīta ārstniecības iestāde.

Tiek nošķirta stacionārā ārstēšana un medicīniskā palīdzība, ko ārsts sniedz savā kabinetā vai pie jums mājās (ambulatorā ārstēšana). Eiropas Kopienu Tiesa savos spriedumos ir atzinusi, ka valstīm jāspēj prognozēt stacionārās aprūpes pieprasījumu un infrastruktūru, īpaši ģeogrāfisko sadalījumu. Valstu pienākums ir pacientiem nodrošināt to, lai pastāvīgi un pienācīgā apjomā būtu pieejams līdzsvarots un kvalitatīvs stacionārās ārstēšanas pakalpojumu klāsts, bet vienlaikus tām jāgādā par izmaksu iegrožošanu, raugoties, lai netiktu izniekoti cilvēku un tehniskie resursi. [JUDIKATŪRA]
 

Kādā apjomā var segt izmaksas

Pienākums segt jūsu izmaksas ir spēkā tikai to izmaksu gadījumā, kas attiecas uz ārstēšanās valstī saņemto medicīnisko palīdzību, t. i., stacionārās ārstēšanas gadījumā — tīrās ārstēšanās izmaksas un izmaksas par nepieciešamo gultas vietu un maltītēm slimnīcā.

Tomēr, ja noteikumi jūsu apdrošināšanas valstī ļauj segt arī citas izmaksas, piemēram, par transportēšanu līdz ārstēšanās vietai vai izmitināšanas izmaksas pavadošajai personai, un ja jūs esat saņēmis atļauju, tad šo izmaksu atlīdzināšanu nevar atteikt, aizbildinoties, ka ārstēšanās notikusi citā valstī. Jums ir tādas pašas tiesības kā gadījumā, ja jūs ārstētos valstī, kur esat apdrošināts.

Lai uzzinātu, kuras izmaksas var tikt segtas jūsu gadījumā, sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi.

Nē. Piemēram, ja jūsu pirmais atļaujas pieteikums tika noraidīts, bet vēlāk atļauja tika sniegta, jums ir tiesības saņemt tiešu atlīdzību no jūsu veselības apdrošināšanas iestādes par summu, kāda būtu atlīdzināta, ja izmaksu segšana būtu apstiprināta jau no paša sākuma (spriedums Vanbraekel lietā, 2001. gada 12. jūlijs, C-368/98, 34. punkts).
Cits piemērs — ja jūs nesagaidījāt tiesas spriedumu apelācijas prasībā par izmaksu segšanas atteikumu, tas pats par sevi nav pamats atteikumam atlīdzināt jūsu izmaksas (spriedums Leichtle lietā, 2004. gada 18. marts, C-8/02, 59. punkts).

Rindas

Rindas pašas par sevi nav pretrunā ar ES tiesībām, taču jūsu veselības apdrošināšanas iestāde nevar tikai šā iemesla dēļ atteikt atļauju ārstēties ārvalstīs. Tai jāņem vērā jūsu konkrētais medicīniskais stāvoklis un jāpierāda, ka paredzamā gaidīšana ir pieļaujama, ņemot vērā objektīvu nepieciešamās ārstēšanas novērtējumu. Turklāt rindas ir jāpārvalda elastīgi un dinamiski, lai būtu iespēja jūs pārcelt uz priekšu, ja stāvoklis pasliktinās.

Izmaksu segšanas atteikums

Nē. Ja gaidīšanas laiks uz ārstēšanos jūsu apdrošināšanas valstī ir nepieņemami ilgs medicīnisku iemeslu dēļ, iestāde nevar atteikt jūsu ārstēšanās izmaksu segšanu tikai izmaksu apsvērumu dēļ.

Jums ir jābūt iespējai savas tiesības aizstāvēt valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Eiropas Komisija atsevišķos gadījumos piedāvā Jūsu aizskarto tiesību neformālu risināšanu, izmantojot SOLVIT.