Naršymo kelias

DUK

Prieš išvykstant

Gydytis užsienyje yra nesunku. Daugelis europiečių norėtų žinoti, ar padengiamos gydymosi užsienyje išlaidos. Šioje tinklavietėje paaiškinama, ką reikia daryti, kad išlaidos būtų padengiamos, ir kokios išlaidos padengiamos, atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus ir pateikiama nuorodų į susijusių nacionalinių valdžios institucijų tinklavietes, kuriose rasite informacijos apie nacionalinę teisę. Kad išvengtumėte nemalonių staigmenų, prieš vykdami į kitą šalį išsiaiškinkite visus jus dominančius klausimus.

Jei priklausote kurios nors Europos ekonominės erdvės šalies arba Šveicarijos teisinei socialinio draudimo sistemai galite pateikti prašymą padengti gydymosi užsienyje išlaidas. Jūsų tautybė yra nesvarbi, tačiau turite teisėtai gyventi vienoje iš šių šalių. 

Šioje tinklavietėje dėl aiškumo naudojamas terminas „gydymas“. Socialinio draudimo taisyklės yra konkretesnės ir jose kalbama apie „išmokas natūra“. Joms priskiriama medicininė ir dantų priežiūra, vaistai, hospitalizavimas ir tiesioginė išmokos, kuriomis padengiamos šių paslaugų išlaidos. Svarbiausia išmokų natūra ypatybė yra ta, kad jos yra skirtos apdrausto asmens gydymo išlaidoms padengti arba kompensuoti.
Jūsų gydymo išlaidos iš esmės padengiamos tik tokiu atveju, jei jums suteiktos gydymo paslaugos yra pripažįstamos pagal šalies, kurioje esate apdraustas, teisę. Pavyzdžiui, gydymosi mineralinių vandenų baseinuose išlaidos vienose šalyse padengiamos, o kitose – ne. Prieš išvykdami į kitą šalį dėl šių klausimų pasikonsultuokite su savo draudimo institucija.  

Yra dvi skirtingos procedūros.
Jei norite gydytis ligoninėje, jūsų sveikatos draudimo institucija beveik visada reikalaus gauti išankstinį leidimą. Tokiu atveju gydymosi išlaidos padengiamos pagal šalies, kurioje gydotės, taisykles. Jei šios šalies numatytos išmokų tarifai yra mažesni už jūsų sveikatos draudimo institucijos išmokų tarifus, jums bus išmokėta papildoma kompensacija, lygi šių išmokų skirtumui. Prašome atkreipti dėmesį, kad papildoma kompensacija nemokama santykiuose su Šveicarija.

Jei planuojate gydytis ne ligoninėje, galite iš anksto gauti gydymosi leidimą. Tokiu atveju jums bus suteikiamos anksčiau nurodytos garantijos. Vykti gydytis į kitą šalį galite ir be išankstinio leidimo. Tokiu atveju prašymą padengti išlaidas savo sveikatos draudimo institucijai pateiksite sugrįžęs. Jūsų gydymo išlaidos bus padengiamos pagal valstybės, kurioje yra įsikūrusi jūsų sveikatos draudimo institucija, teisę. Prašome atkreipti dėmesį, kad gydymosi leidimo neturinčių asmenų gydymosi išlaidos nepadengiamos santykiuose su Šveicarija.
Šiuo metu nėra Europos lygmens apibrėžimo, kas yra „gydymas ligoninėje“ arba „gydymas ne ligoninėje“. Jei turite dėl to klausimų, susisiekite savo sveikatos draudimo institucija.

Leidimas, kuriuo užtikrinama, kad gydymosi išlaidos bus padengtos

Leidimas išduodamas standartine europine popierine forma S2, kuri yra vienoda visose ES šalyse ir kurią galima gauti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.  

Kreipkitės į savo sveikatos draudimo instituciją.

Šioje formoje jūsų sveikatos draudimo institucija pažymi, kad ji padengs jūsų užsienyje planuojamo gydymo išlaidas. Formoje nurodomi asmens, kurio gydymosi išlaidos bus padengtos, duomenys, draudimo trukmė ir, jei įmanoma, gydymo paslaugas teikianti įstaiga.

Teisės aktuose atskiriamos gydytojo kabinete arba ligonio namuose teikiamos gydymo paslaugos (gydymas ne ligoninėje) ir ligoninėje teikiamos paslaugos (gydymas ligoninėje). Teisingumo Teismas pripažino, kad šalys turi galėti numatyti gydymo ligoninėje paklausą ir planuoti ligoninių infrastruktūrą, ypač jų geografinį paskirstymą. Jos turi užtikrinti pacientams nuolatinę, pakankamą galimybę naudotis subalansuota geros kokybės gydymo ligoninėje paslaugų įvairove ir veiksmingai valdyti išlaidas, kad nebūtų švaistomi finansiniai, žmogiškieji ir techniniai ištekliai. [TEISMO PRAKTIKA]

Padengiamos išlaidos

Padengiamos tik tos išlaidos, kurios yra susijusios su gydymo šalyje gautomis gydymo paslaugomis. Gydymosi ligoninėje atveju padengiamos paties gydymo išlaidos ir neišvengiamos apgyvendinimo bei maitinimosi ligoninėje išlaidos.

Tačiau jei pagal šalies, kurioje esate apdraustas, teisę padengiamos ir kitos išlaidos (pvz., kelionės nuo jūsų namų iki gydymo įstaigos ir (arba) jus lydinčio asmens apgyvendinimo išlaidos) ir jei turite išankstinį gydymosi leidimą, padengti jūsų išlaidas negali būti atsisakyta grindžiant tuo, kad gydymo paslaugos suteiktos kitoje valstybėje. Turite tokias pačias teises kaip ir gydydamasis šalyje, kurioje esate apdraustas.

Daugiau informacijos apie tai, kokios išlaidos padengiamos jūsų konkrečiu atveju, jums suteiks jūsų sveikatos draudimo institucija.

Ne. Pavyzdžiui, jei iš pradžių jums buvo atsisakyta išduoti gydymosi leidimą, bet vėliau jį vis dėlto gavote, turite teisę į tokio dydžio tiesioginę jūsų sveikatos draudimo institucijos kompensaciją, kuri jums būtų buvusi išmokėta, jei gydymosi leidimas jums būtų buvęs suteiktas iš karto (Sprendimas Vanbraekel byloje, 2001 m. liepos 12 d., C -368/98, 34 punktas).
Kitas pavyzdys: kompensuoti jūsų gydymosi išlaidų negali būti atsisakyta grindžiant tuo, kad gydėtės nesulaukęs, kol baigsis teisinė procedūra, kurią pradėjote apskųsdamas sprendimą atsisakyti padengti išlaidas (sprendimas Leichtle byloje, 2004 m. kovo 18 d., C-8/02, 59 punktas).

Laukimo sąrašai

Laukimo sąrašai ES teisei savaime neprieštarauja, bet jūsų sveikatos draudimo institucija negali vien dėl šios priežasties atsisakyti išduoti leidimo gydytis užsienyje. Ji turi atsižvelgti į jūsų konkrečią medicininę būklę ir įrodyti, kad numatytas laukimo laikotarpis yra priimtinas, remiantis objektyviu jūsų klinikinių poreikių medicininiu įvertinimu. Be to, laukimo sąrašai turi būti tvarkomi lanksčiai ir dinamiškai, kad ligonio būklei pablogėjus gydymas būtų suteikiamas greičiau.

Atsisakymas padengti išlaidas

Ne. Jei šalyje, kurioje esate apdraustas gydymo laukimo laikotarpis dėl medicininių priežasčių yra nepriimtinas, jūsų sveikatos draudimo institucija negali atsisakyti padengti jūsų gydymosi išlaidų remdamasi vien tik šiuo pagrindu.

Pagal nacionalin teis galima pateikti dėl to apeliaciją.
Daugiau informacijos, kaip apginti savo teises, Komisija pateikia tinklapyje: http://ec.europa.eu/solvit/site/submission/index_en.htm.