Navigációs útvonal

Gyakori kérdések

Elutazás előtt

Igen, ennek nincs akadálya. Sokan kíváncsiak arra, megtéríti-e nekik az egészségbiztosító a külföldi gyógykezelés költségeit. Ezeken a weboldalakon Ön tájékoztatást olvashat arról, mit kell tennie, és milyen költségek térítésére van mód. Válaszolunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre, és megadjuk az egyes országok szabályozása tekintetében illetékes nemzeti hatóságok honlapjainak elérhetőségét. Ha elutazása előtt alaposan tájékozódik, elkerülheti a kellemetlen meglepetéseket.

Ha Ön törvényes társadalombiztosítási rendszer tagja az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok valamelyikében, vagy Svájcban, akkor jogosult lehet a külföldi gyógykezelés költségeinek megtérítésére. Állampolgársága ebből a szempontból lényegtelen, csak az számít, hogy jogszerűen lakóhellyel rendelkezzen az említett országok valamelyikében.

Ezeken a weboldalakon az egyszerűség kedvéért többnyire „gyógykezelésről” beszélünk. A szociális biztonságra vonatkozó szabályok ennél pontosabban fogalmaznak: „természetbeni ellátásokról” beszélnek. Ezek magukban foglalják az orvosi és fogászati ellátást, a gyógyszerellátást, a kórházi ellátást, valamint e szolgáltatások költségeinek közvetlen térítését. A természetbeni ellátások meghatározó ismertetőjegye, hogy céljuk az Ön számára biztosított kezelések ellentételezése azok közvetlen fedezése vagy az Ön költségeinek visszatérítése útján.
Az alapelv az, hogy a beteg gyógykezelésének költségeit csak akkor téríti meg az egészségbiztosító, ha annak az országnak a társadalombiztosítási rendszere, ahol a beteg biztosításban részesül, támogatja a kérdéses kezelést. A gyógyfürdőkezelést például egyes országokban támogatja a társadalombiztosítás, más országokban nem. Mielőtt útnak indul, érdemes tájékoztatást kérnie egészségbiztosítójától.

Két eset lehetséges.
Kórházi kezelés eseténegészségbiztosítója majdnem minden esetben engedélyhez köti a kezelés támogatását. A kezelés költségeit ekkor a kezelés országának szabályai szerint fedezik. Ha e szabályok kedvezőtlenebb feltételeket biztosítanak az Ön egészségbiztosítója által kínált feltételeknél, a különbséget megtérítik Önnek. Ez a térítéskiegészítés azonban nem vehető igénybe Svájc esetében.

Kórházon kívüli kezelés eseténaz engedély ugyanezeket a garanciákat biztosítja. Ön dönthet azonban úgy is, hogy előzetes engedély nélkül veszi igénybe a külföldi kezelést, és csak a kezelést követően, hazatértekor kéri a költségek térítését. A kezelés költségeit ekkor a biztosító országának szabályai szerint fedezik. Ne feledje, hogy engedély híján nem jár költségtérítés Svájc esetében.
Jelenleg nincs általánosan elfogadott európai definíció arra, mi minősül „kórházi kezelésnek” vagy „kórházon kívüli kezelésnek”. Ha tudni szeretné, minek minősül az Ön által igénybe venni kívánt kezelés, kérdezze meg egészségbiztosítóját.

A költségek térítésének engedélyezése

Az engedélyt az S2-es egységes európai hordozható dokumentum testesíti meg, amely minden országban és nyelven azonos tartalmú.

Kérdezze meg egészségbiztosítóját.

A nyomtatvány révén egészségbiztosítója igazolja, hogy fedezi az Ön külföldi gyógykezelésének költségeit. Feltünteti a visszatérítésre jogosult személy, azaz az Ön adatait, a jogosultság időtartamát, és – ha mód van rá – a kezelést nyújtó intézmény nevét.

A szabályok különbséget tesznek kórházi kezelések és a kórházon kívüli kezelések között. Utóbbiak közé tartozik a házi- vagy szakorvosi rendelőben vagy az otthon igénybe vett kezelés. Az Európai Bíróság megállapította, biztosítani kell, hogy az egyes országok képesek legyenek előre tervezni a kórházi kezelések iránti igények nagyságát és az ellátáshoz szükséges kórházi infrastruktúrát, különösen annak földrajzi eloszlását. Az országok feladata, hogy megfelelő és állandó hozzáférést biztosítsanak a kiegyensúlyozott, jó minőségű kórházi ellátáshoz, s eközben a kezelések költségeit a pénzeszközök, az emberi és műszaki erőforrások körültekintő felhasználásával alacsonyan tartsák. [JOGESETEK]  

Mit térít a biztosító?

A költségtérítési kötelezettség csak a kezeléssel kapcsolatos költségekre terjed ki, azaz kórházi kezelés esetén a voltaképpeni kezelés költségére, valamint a kórházban elkerülhetetlenül igénybe vett étkezési és szállásköltségekre.

Ha azonban a biztosítás országában érvényes szabályok megengedik más költségek – például a kezelés helyére történő utazás költségének vagy a beteget kísérő személy szállásköltségének – térítését, és a kezelést az egészségbiztosító engedélyezte, akkor e költségek visszatérítése nem utasítható el azon az alapon, hogy a kezelést másik országban nyújtották. Önt ebben az esetben ugyanolyan jogok illetik meg, mintha a biztosítás országában kezelték volna.

Ha tudni szeretné, milyen költségeket térítenek meg az Ön esetében, kérdezze meg egészségbiztosítóját.

 

Nem. Ha például először elutasítják kérelmét, majd a kezelést követően mégis megkapja az engedélyt, jogosulttá válik arra, hogy egészségbiztosítója megtérítse Önnek azt az összeget, amely Önnek a kérelem azonnali engedélyezése esetében járt volna ((lásd az Európai Bíróság 2001. július 12 én a Vanbraekel-ügyben hozott C 368/98 számú ítéletének 34. pontját).
Egy másik példa: Ha Ön fellebbezett a térítést elutasító döntés ellen, és a fellebbezés eredményét be nem várva kezeltette magát külföldön, ez a tény önmagában nem ok a költségtérítés elutasítására (lásd az Európai Bíróság 2004. március 18-án a Leichtle ügyben hozott C 8/02 számú ítéletének 59. pontját).

Várólisták

A várólisták önmagukban nem ellentétesek az EU joggal, ám az egészségbiztosító nem utasíthatja el az Ön engedélykérelmét pusztán a várólista létezésére hivatkozva. Figyelembe kell vennie az Ön egészségi állapotát, és objektív orvosi értékelés alapján bizonyítania kell, hogy a várható várakozási idő elfogadható. Ezenfelül a várólistákat rugalmasan és dinamikusan kell kezelni annak érdekében, hogy a várakozási időt le lehessen rövidíteni, ha azt a beteg állapota megkívánja.

A költségtérítés elutasítása

Nem. Ha a biztosítottnak orvosi szempontból elfogadhatatlanul hosszú ideig kellene a biztosítás országában arra várnia, hogy megkapja a szükséges kezelést, az illetékes intézmény nem utasíthatja el a költségtérítést pusztán a költségek nagyságára hivatkozva.

A tagállamok kötelessége, hogy biztosítsák az Ön számára a fellebbezés lehetőségét. Jogainak érvényesítésével kapcsolatban segítséget kérhet az Európai Bizottságtól.
Forduljon az illetékes SOLVIT-központhoz.